Hyppää sisältöön

Ympäristö- ja ilmastotoimet

”Terveyttä maapallolle” on osa Raision tarkoitusta ja se ohjaa meitä huomioimaan ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassamme

Keskitymme erityisesti tuotannon hiilineutraaliuteen sekä materiaali- ja energiatehokkuuteen. Raision keskeinen ympäristötavoite on, että oma tuotanto on hiilineutraalia vuoden 2023 loppuun mennessä. Raisionkaaren tehdasalue on jo pitkään toiminut hiilineutraalilla energialla ja Nokian myllyllä lämpöenergiaa on alettu tuottaa omista kauran sivuvirroista: se mikä jyvästä ei päädy tuotteiksi käytetään tehdasalueen omassa energialaitoksessa.

Raision materiaalitehokkuustyön keskiössä ovat uusiutuvista materiaaleista valmistetut pakkaukset, elintarvike- ja ruokahävikin pienentäminen sekä tuotannon sivu- ja jätevirtojen parempi hyödyntäminen. Kaikki nämä toimet yhdessä vähentävät Raision ympäristökuormitusta.

Päätavoitteet vuosille 2022–2025

  • Raision oma tuotanto on hiilineutraalia vuoden 2023 loppuun mennessä.​
  • Raportoimme Raision arvoketjun Scope 3 -hiilidioksidipäästöt vuodelta 2022 ja asetamme tavoitteet ja aikataulun päästöjen vähentämiseksi.​
  • Vähennämme ruoka- ja tuotantohävikkiä ja hyödynnämme tuotannon sivuvirtoja koko arvoketjussa.

Nokian myllyssä hyödynnetään bioenergiaa

Vuonna 2020 Raisio teki päätöksen uuden lämpölaitoksen rakentamisesta Nokian myllylle. Vuonna 2021 valmistunut lämpölaitos käyttää polttoaineenaan myllyn tuotannossa syntyviä sivujakeita.

Ympäristö- ja kustannushyötyjen lisäksi uuden lämpölaitoksen etuna on, ettei polttoainetta tarvitse kuljettaa kauempaa. Teollisessa tuotannossa syntyy usein sivujakeita, jotka voidaan ottaa talteen ja valjastaa uusiin käyttötarkoituksiin: raaka-aineiksi, uusiksi tuotteiksi ja energiantuotannon polttoaineeksi.

Kun sivujakeita, kuten tässä tapauksessa kauran kuorta, käytetään energiantuotannossa, energiakustannukset pienenevät ja muiden polttoaineiden käyttöä voidaan vähentää. Lisäksi sivujakeiden avulla tehty energiantuotanto lisää tehtaan energiaomavaraisuutta, jolloin tehdas ei ole riippuvainen polttoaineiden hinnan muutoksista.

Olemme mukana energiatehokkuussopimuksessa

Raisio on mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmassa 2017–2025. Sopimuksen välitavoitteena on ollut vähentää kokonaisenergiankulutusta 4 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2020 loppuun mennessä. Raisio on tämän tavoitteen saavuttanut.

Työtä energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan edelleen. Tavoite on vähentää kokonaisenergiankulutusta 7,5 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä. Vähennyksen vertailukohtana on vuoden 2015 taso.

Raisio liittyi vuonna 2019 ensimmäisten joukossa elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen Suomessa. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki kertoo tuotteiden ja palveluiden vaikutuksista ympäristöön. Hiilijalanjälki tarkoittaa tuotteen tai palvelun ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen elinkaaren aikana syntyy.  Mitä enemmän ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasuja tuotteen vuoksi syntyy, sitä suurempi on sen hiilijalanjälki. Yleensä hiilijalanjälki ilmoitetaan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettuna määränä eli hiilidioksidiekvivalentteina.

Raision kehittämä hiilijalanjälkimerkki kertoo helpolla värikoodilla ruoan hiilijalanjäljen suuruuden. CO2e-merkki ilmaisee ilmakehään vapautuneen hiilidioksidin määrän tuotteen koko tuotantoketjussa – pellolta kaupan varastoon. Päästöt mitataan neljässä vaiheessa: alkutuotanto, valmistus, pakkaaminen ja kuljetus.

Hiilijalanjälkimerkki

Viljely

Raaka-aineiden kuten kauran, vehnän, sokerijuurikkaan ja rypsin viljely muodostaa suurimman osan elintarvikkeiden hiilidioksidipäästöistä. Viljelyn päästöjä syntyy kylvöstä, kalkituksesta, lannoituksesta, torjunta-aineiden käytöstä, kuivaamisesta ja koneiden käytöstä tiloilla.

Valmistus

Valmistusvaiheessa päästöjä syntyy elintarvikkeen prosessoinnissa raaka-aineista tuotteeksi.

 

Pakkaus

Pakkausvaiheen päästöt syntyvät pakkausmateriaaleista, pakkauksen valmistamisesta ja kuljetuksista tehtaalle.

Jakelu

Jakelun päästöt syntyvät raaka-aineiden kuljetuksista tehtaalle ja valmiiden tuotteiden kuljetuksesta kaupan varastoon.

 

Valinnoillasi voit vaikuttaa

Kasvipohjaisella ruoalla on yleensä pieni hiilijalanjälki. Syöminen muodostaa noin kolmanneksen suomalaisten kulutuksen ympäristövaikutuksista. Kasvipohjainen lähiruoka kuormittaa luontoa vähemmän, joten lisää sen osuutta ruokavaliossasi.

Ruoan kysyntä tulee seuraavien vuosikymmenien aikana maailmassa jopa kolminkertaistumaan, joten ei ole yhdentekevää, mitä syömme. Väestönkasvun myötä ruoan riittävyys muodostuu maailmassa haasteeksi. Kilpailu uusiutuvista luonnonvaroista jatkuu. Nykyisillä kulutustottumuksilla ei maapallolla pystytä kestävästi tuottamaan kysynnän kasvun edellyttämää määrää ruokaa. Elämme siis velaksi tuleville sukupolville ja ylikulutamme maapallon varoja.

 

Hiilijana

 

Lihan ja salaatin hiilijalanjälkien suora vertailu ei ole järkevää, sillä niillä on aivan erilainen merkitys ravitsemuksessamme.

Kasvispainotteisella ruokavaliolla on kuitenkin pienempi ilmastovaikutus ja se on suositeltava myös ravitsemuksellisista syistä.

Haku