Hyppää sisältöön

Sisäpiirihallinto

Raisio-konsernin sisäpiirihallinto on järjestetty Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) sisäpiiriohjeen (2018) mukaisesti. Raisio Oyj:n hallitus on vahvistanut sisäpiiriohjeen, joka perustuu muun muassa seuraaviin lakeihin ja viranomaissäädöksiin: markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU 596/2014, muutoksineen) (”MAR”) sekä sen perusteella annetut säädökset, arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen), rikoslaki (39/1889, muutoksineen), finanssivalvonnasta annettu laki (878/2008, muutoksineen), Helsingin pörssin voimassaolevat säännöt ja sisäpiiriohje, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (”ESMA”) ja Finanssivalvonnan (”Fiva”) ohjeet.

Sisäpiiriohje annetaan jokaiselle johtotehtävässä toimivalle henkilölle tiedoksi ja se on kaikkien Raisio Oyj:n palveluksessa olevien saatavilla yhtiön sisäisillä verkkosivuilla. Raisio Oyj edellyttää johtotehtävissä toimivien henkilöidensä sekä jokaisen palveluksessaan olevan noudattavan sisäpiirisäännöksiä. Raisio Oyj:n sisäpiirihallinto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista sekä antaa sisäpiiriasioihin liittyvää koulutusta.

Raisio Oyj:n johtotehtävissä toimivia henkilöitä ovat hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien on ilmoitettava Raisiolle ja Finanssivalvonnalle Raision osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Raisio Oyj julkaisee liiketoimet pörssitiedotteina.

Raisio Oyj julkaisee internetsivuillaan ajantasaiset tiedot hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä toimitusjohtajan osakeomistuksista asianomaisten suostumuksella mahdollisimman pian kaupanteon jälkeen. Muutokset osakeomistuksissa julkaistaan pörssitiedotteina.

 

Raisio-konsernissa noudatetaan Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta kaupankäyntirajoituksista (suljettu ikkuna) seuraavin täsmennyksin ja lisäyksin:

(1) Johtotehtävissä toimiva henkilö (hallituksen jäsen, hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsen) ja tämän edunvalvonnassa oleva vajaavaltainen henkilö eivät saa toteuttaa liiketoimia yhtiön rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti (i) kulloinkin raportoitavan kauden päättymisestä osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen eikä (ii) milloinkaan 30 päivän aikana ennen tällaisen taloudellisen raportin julkistamista.

(2) Taloudellisten raporttien (osavuosikatsaus, puolivuosikatsaus, tilinpäätöstiedote) valmisteluun kulloinkin osallistuva henkilö ja tämän edunvalvonnassa oleva vajaavaltainen henkilö eivät saa toteuttaa liiketoimia yhtiön rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti (i) kulloinkin raportoitavan kauden päättymisestä osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen eikä (ii) milloinkaan 30 päivän aikana ennen tällaisen taloudellisen raportin julkistamista.

Raisio Oyj:n sisäpiirihallinto ylläpitää markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä. Samoin sisäpiirihallinto pitää luetteloa henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon (MAR, 18 artikla). Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen tultua voimaan Raisiolla ei ole 3.7.2016 lukien julkista sisäpiiriä ja sisäpiiriluettelot ovat käytännössä hankekohtaisia. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle asetetaan poikkeuksetta hankkeen ajaksi kielto käydä kauppaa Raision rahoitusvälineellä.

Sisäpiirihallinto valvoo johtotehtävissä toimivien henkilöiden, taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvien henkilöiden ja sisäpiiriluetteloihin merkittyjen henkilöiden kaupankäyntirajoitusten noudattamista sekä ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja ao. henkilöiden ilmoitettavat tiedot tarkistutetaan heillä säännöllisesti.  Sisäpiirihallinto käyttää Euroclear Finland Oy:n järjestelmää.

Haku