Hyppää sisältöön

Raisio-yhtiöiden vanhat osakkeet

Nykyinen Raisio-konsernin emoyhtiö, Raisio Oyj, on usean jo lakanneen yhtiön toiminnan jatkaja. Yhtiö syntyi 1.1.1988 ”perheyhtiöiden” Oy Vehnä Ab ja Oy Kasviöljy – Växtolje Ab sulautuessa yhtiöksi, joka kantoi nimeä Raision Tehtaat Oy Ab.

Oy Vehnä Ab:n ja Oy Kasviöljy – Växtolje Ab:n – osakkeiden omistajilla oli oikeus saada fuusiovastikkeena Raision Tehtaat Oy Ab:n kantaosakkeita erikseen määritellyn vaihtosuhteen mukaisesti. Fuusiovastikkeen saaminen edellytti Oy Vehnä Ab:n ja/tai Oy Kasviöljy-Växtolje Ab:n paperisen osakekirjan toimittamista yhtiölle Raision Tehtaat Oy Ab:n paperisen osakirjan saamiseksi sekä ko. osakekirjan perusteella Raisio Oyj:n osakkeiden kirjaamiseksi osakkeenomistajan omalle arvo-osuustilille. Koska yhtiökokous on 12.4.2022 päättänyt, että oikeudet ns. yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin liittyviin oikeuksiin menetetään, on oikeus tähän sulautumisvastikkeeseen siten myös menetetty, mikäli osakkeenomistaja ei ole toiminut määräaikoihin

mennessä.  Menettämisseuraamusta on selostettu tarkemmin alla.

Vähittäiskaupan Teollisuus Oy fuusioitiin Raision Tehtaat Oy Ab:hen vuonna 1994. Vuonna 1995 Raision Margariini Oy (entinen Margariini Oy) sulautui Raision Tehtaat Oy Ab:hen, joka vuonna 1997 muutti toiminimensä Raisio Yhtymä Oyj:ksi ja vuonna 2005 Raisio Oyj:ksi.

Raisio Oyj:n osakkeen nimellisarvoa on muutettu kahdesti jakamalla osake. Vuonna 1994 silloinen 50 markan nimellisarvoinen osake jaettiin viideksi 10 markan nimellisarvoiseksi osakkeeksi ja nämä vuonna 1998 vastaavasti jokainen kymmeneksi yhden markan nimellisarvoiseksi osakkeeksi.

Oikeus sulautumisvastikkeeseen Raision Margariini Oy:n fuusiosta on vanhentunut vuonna 2000. Oikeus sulautumisvastikkeeseen Vähittäiskaupan Teollisuus Oy:n fuusiosta on vanhentunut vuonna 1999.

Yhteistilillä olleiden osakkeiden menettämisseuraamus

Raision Tehtaat Oy Ab:n (nyk. Raisio Oyj) osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 26.11.1994. Osakkeenomistajien tuli esittää osakekirjansa ja pyytää osakkeiden kirjaamista arvo-osuustililleen ilmoittautumispäivään (25.11.1994) mennessä.

Kaikki osakkeenomistajat eivät määräaikaan mennessä esittäneet paperista Raision Tehtaat Oy Ab:n osakekirjaansa ja pyytäneet osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustilille. Näiden osakkeenomistajien osakkeita on säilytetty vuodesta 1994 yhtiön nimissä avatulla arvo-osuustilillä (”Yhteistili”).

Syyskuusta 2016 lähtien yhtiökokouksella on ollut osakeyhtiölain perusteella mahdollisuus päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan yhteisellä arvo-osuustilillä (yhteistili) olevaan osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin menetetään. Raisio Oyj:n hallituksen ehdotuksen mukaisesti 12.4.2022 pidetty yhtiökokous hyväksyi, että oikeus yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin oli

osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti menetetty sellaisten osakkeiden osalta, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ollut pätevästi vaadittu ennen yhtiökokouksen päätöstä asiassa 12.4.2022 klo 14 mennessä. Siltä osin kuin osakekirja oli kadonnut, osakkeita koskeva kirjaamisvaatimus oli tullut esittää viimeistään edellä mainittuna määräaikana ja niitä koskevan jälkivaihtovaatimuksen oli tultava täydelliseksi 30.11.2022 klo 16 mennessä.

Päätöksen voimaantulon jälkeen menetettyyn osakkeeseen sovellettiin osakeyhtiölain säännöksiä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista, joiden perusteella yhtiö on voinut pitää osakkeet, mitätöidä ne tai laskea ne liikkeeseen markkinoille.

Yhtiön hallituksen päätöksen perusteella yhteistilillä olleet yhteensä 587 728 kantaosaketta ja 178 270 vaihto-osaketta on 1.2.2023 mitätöity.

Haku