Hyppää sisältöön

Hallitus ja sen valiokunnat

Hallituksen muodostaminen ja tehtävät

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnan tehneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 68 vuotta. Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan toimikaudeksi kerrallaan.

Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tekee hallintoneuvosto. Ehdotuksen hallintoneuvostolle valmistelee hallintoneuvoston nimitystyöryhmä.

Hallinnointikoodin mukaisesti hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain. Kukin hallituksen jäsen antaa hallitukselle riippumattomuutensa arvioimiseksi riittävät tiedot sekä ilmoittaa riippumattomuutensa arviointiin vaikuttavissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista. Arvio ilmoitetaan yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden.

Hallitus työskentelee ja tekee päätöksensä kokouksissaan ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Asioiden niin vaatiessa kokous voidaan pitää myös puhelinkokouksena. Puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokouksen tarvittaessa tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Puheenjohtaja päättää kunkin kokouksen esityslistan sisällöstä toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenten tekemien esitysten perusteella. Esityslista ja mahdollinen ennakkomateriaali esillä oleviin asioihin liittyen toimitetaan hallituksen jäsenille viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei asian laatu muuta edellytä. Toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsen tai asiantuntija esittelee hallitukselle sen päätettävät asiat.

Kokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista hallituksen sihteeri laatii pöytäkirjan, joka hyväksytään ja jonka kaikki läsnä olleet jäsenet allekirjoittavat seuraavassa kokouksessa.

Raisio Oyj:n hallitus on vahvistanut toimintaansa varten työjärjestyksen, jonka mukaan hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

 • vahvistaa Raision strategia ja tarkistaa säännöllisesti sen ajanmukaisuus
 • hyväksyä vuosittaiset budjetit sekä valvoa niiden toteutumista
 • päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä divestoinneista
 • käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset
 • nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja ja hänen esityksestään hänen välittömät alaisensa sekä hyväksyä toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus ja muut etuudet
 • päättää johdon ja henkilöstön kannustus- ja palkkiojärjestelmistä sekä tehdä tarvittaessa niistä johtuvat esitykset yhtiökokoukselle
 • perehtyä vuosittain konsernin toimintaan liittyviin keskeisiin riskeihin ja niiden hallintaan
 • varmistaa konsernin suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmien toimivuus
 • vahvistaa konsernin keskeiset periaatteet, eettiset arvot ja toimintatavat

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti joko itsearvioinnin tai ulkopuolisen konsultin suorittaman arvioinnin kautta. Arvioinnin tulokset ovat hallintoneuvoston nimitystyöryhmän puheenjohtajan käytettävissä työryhmän valmistellessa ehdotusta hallituksen kokoonpanosta hallintoneuvostolle.

Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön laki- ja vastuullisuusasioista vastaava johtaja.

Vuonna 2023 hallituksella oli 18 kokousta, joista yksi oli järjestäytymiskokous yhtiökokouksen jälkeen ja yksi sähköpostikokous.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten pätevyys ja asiantuntemus sekä hallituksen monimuotoisuus 

Hallitus ja hallintoneuvosto ovat keväällä 2016 määritelleet hallituksen jäsenille asetettavat pätevyyttä ja asiantuntemusta koskevat kriteerit sekä monimuotoisuusperiaatteet ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan laajuuden ja kehitysvaiheen.

Tehokkaan hallitustyön varmistamiseksi kaikilla hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä asiantuntemus, osaaminen, kokemus sekä aika käsiteltäviin asioihin perehtymiseen ja tehtävän hoitamiseen.

Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävät tiedot, taidot ja kokemus erityisesti yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvista asioista, liikkeenjohdosta, konserni- ja taloushallinnosta, tilinpäätöksistä ja taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, yritysjärjestelyistä sekä hyvästä hallintotavasta.

Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Hallituksen jäsenten osaamisen, näkemysten ja luonteen monimuotoisuus edistää kykyä suhtautua avoimesti innovatiivisiin ajatuksiin sekä tukea ja haastaa yhtiön toimivaa johtoa. Riittävällä monimuotoisuudella vältetään jäsenten näkemysten samankaltaisuus eli ryhmäajatteluilmiö.

Hallituksessa tulee olla eri ikäisiä, hallitustyön kannalta riittävän kokemuksen omaavia ihmisiä. Tavoitteena on, että hallituksessa on kummankin sukupuolen edustajia vähintään kolmannes. Osaamisaluetavoitteet ovat ensisijaisia kansallisuuteen nähden ja jäsenet voivat olla niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia.

Hallituksen henkilöstövaliokunta

Hallituksen vastuulle kuuluvien palkitsemis- ja nimitysasioiden valmistelun tehostamiseksi hallitus on asettanut henkilöstövaliokunnan (13.4.2021 saakka palkitsemisvaliokunta).

Henkilöstövaliokunnan tehtävinä ovat (1) toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu, (2) toimitusjohtajan, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja seuraajakysymysten arviointi, (3) johdon, avainhenkilöiden ja henkilöstön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu sekä (4) merkittävien organisaatiomuutosten valmistelu.

Valiokuntaan kuuluvat 9.4.2024 lukien Arto Tiitinen (puheenjohtaja), Leena Niemistö ja Pekka Tennilä.

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja se voi käyttää tarpeelliseksi arvioimissaan määrin niin yrityksen omia kuin ulkopuolisia asiantuntijoita. Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteeri tai konsernin henkilöstöasioista vastaava johtaja.

Vuonna 2023 henkilöstövaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa.

Hallituksen tarkastusvaliokunta

Hallituksen vastuulle kuuluvien taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelun tehostamiseksi hallitus on vuodesta 2017 lähtien asettanut tarkastusvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunnan tehtävinä ovat:

 • tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta;
 • yrityskauppaprosessien valvonta;
 • yhtiön sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta;
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsittely;
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta;
 • lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi ja erityisesti yhtiölle tarjottujen oheispalvelujen arviointi;
 • tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu; sekä
 • hallituksen valiokunnalle osoittamien muiden yksittäisten asioiden käsittely.

Valiokunnan jäsenet ovat 9.4.2024 lukien Ann-Christine Sundell (puheenjohtaja), Tero Hemmilä ja Lauri Sipponen. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus valiokunnan kokouksissa.

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja se voi käyttää tarpeelliseksi arvioimissaan määrin niin yrityksen omia kuin ulkopuolisia asiantuntijoita. Valiokunnan sihteerinä toimii talousjohtaja tai hänen organisaatiostaan nimeämänsä henkilö.

Vuonna 2023 tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa.

Haku