Raision varsinainen yhtiökokous 2020

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 27. huhtikuuta 2020 klo 14.00 alkaen Raisio Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Raisionkaari 55, 21200 Raisio. Yhtiökokous pidetään vain, jos osallistujamäärä on niin vähäinen, että yhtiökokous voidaan järjestää turvallisesti ja viranomaisten määräämissä osallistumisrajoissa. Jos kokous pidetään, kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30. 

Raision 24.3.2020 koolle kutsuttu varsinainen yhtiökokous peruutettiin koronavirustilanteen takia 19.3.2020. Lue tarkemmin pörssitiedotteestamme

Koronaviruspandemiaan liittyvä ohjeistus

Koronaviruspandemian vuoksi Raisio Oyj:n hallitus pyytää kaikkia osakkeenomistajia olemaan saapumatta kokouspaikalle. Toimi näin:

 • ethän tule kokoukseen paikan päälle
 • äänestä ennakkoon tai käytä yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua
 • seuraa yhtiökokousta videoyhteyden kautta
 • esitä mahdolliset kysymykset yhtiön johdolle ennakkoon (tarkemmat ohjeet alla)

 

Uusi yhtiökokous pidetään vain, jos osallistujamäärä on niin vähäinen, että yhtiökokous voidaan järjestää turvallisesti ja viranomaisten määräämissä osallistumisrajoissa.

Yhtiökokouksen osalta pyydämme huomioimaan seuraavat asiat:

 • Poikkeusjärjestelyiden tarkoituksena on mahdollistaa esityslistan mukaisista asioista, kuten ehdotetusta osingonmaksusta, päättäminen. 
 • Yhtiökokous pidetään mahdollisimman lyhyenä ja siinä käsitellään vain kokouskutsun mukaiset, välttämättömät asiat. 
 • Kokouksessa ei ole tarjoiluja, tuote-esittelyjä eikä muutakaan jaettavaa materiaalia. 
 • Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osallistuminen yhtiökokoukseen on rajoitettu minimiin. 
 • Yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojaamiseksi yhtiö kehottaa kokoukseen saapumisen sijasta osakkeenomistajia: 
  • äänestämään esityslistalla olevista asioista ennakkoon tai käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua
  • seuraamaan yhtiökokousta videoyhteyden kautta
  • esittämään mahdolliset kysymykset ennakkoon
 • Osakkeenomistajia pyydetään seuraamaan päivityksiä tällä verkkosivulla mahdollisten muutosten varalta.

 

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2020 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Lisäksi osakkeenomistajan ilmoittautumisen tulee olla perillä yhtiössä viimeistään 20.4.2020 klo 15.00.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua myös: 

 • sähköpostitse osoitteeseen osakaspalvelu(at)raisio.com
 • puhelimitse numeroon 050 386 4350 (maanantaista perjantaihin kello 9.00 - 15.00)
 • kirjeitse osoitteella Raisio Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus ja mahdollisen avustajan nimi. 

Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Tietosuojaseloste

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2020. 

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 22.4.2020 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 22.4.2020 klo 10.00 mennessä. 

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 31.3.2020 klo 9.00 – 20.4.2020 klo 15.00 välisenä aikana. Ennakkoäänet huomioidaan, mikäli yhtiökokouksessa järjestetään äänestys ja omistus on kirjattuna yhtiökokouksen täsmäytyspäivän osakasluettelolle. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista esittää kysymyksiä eikä oikeutta vaatia äänestystä ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu.

Ennakkoon voi äänestää ilmoittautumisen yhteydessä

Valtakirja

Kokoukseen osallistuvien lukumäärän rajaamiseksi osakkeenomistajia kannustetaan seuraamaan yhtiökokousta videoyhteyden kautta ja halutessaan käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla. Osakkeenomistaja voi halutessaan valtuuttaa Raisio Oyj:n lakiasiainjohtajan tai hänen määräämänsä asiamiehekseen kokouksessa. Valtakirjapohja äänestysohjeineen on saatavilla alla. Jos osakkeenomistaja ei täytä valtakirjaan äänestysohjeita, lakiasiainjohtaja äänestää yhtiökokouskutsussa esitettyjen ehdotusten puolesta. 

Valtakirja - lakiasiainjohtaja

Osakkeenomistaja voi halutessaan antaa valtakirjan myös muulle henkilölle. Jonkun muun henkilön valtuuttaminen asiamieheksi kokoukseen saattaa kuitenkin johtaa kokouksen peruuttamiseen, mikäli asiamiehen osallistumisen katsotaan estävän kokouksen toteuttamisen viranomaismääräysten mukaisesti. 

Valtakirjat tulee toimittaa ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä viimeistään 20.4.2020 klo 15 mennessä osoitteeseen osakaspalvelu@raisio.com (skannattuna pdf- tai kuvatiedostona) ja alkuperäinen osoitteeseen Raisio Oyj, PL 101, 21201 Raisio. 

Kokouksen seuraaminen suorana videoyhteyden kautta

Henkilöosakkailla on mahdollisuus seurata kokousta suomenkielisen videolähetyksen välityksellä. Videolinkin voi tilata 24.4.2020 klo 15.00 asti. Linkki aktivoituu niillä osakkeenomistajilla, jotka viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2020 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  Videolinkki on henkilökohtainen ja sen tilaaminen vaatii tunnistautumisen henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteen. Videoyhteyden kautta yhtiökokousta seuraavia ei lueta kokouksen osallistujiksi, eikä videoyhteyden kautta ole mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää kokouksessa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi tilata videolinkkiä.

> Videolinkin voi tilata täältä 

Ennakkokysymykset 

Osakkeenomistajien osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisen kyselyoikeuden toteuttamiseksi kokoukseen ilmoittautuneilla on mahdollisuus toimittaa ennakkoon kysymyksiä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Kysymyksiin vastataan kokouksessa siltä osin, kuin kyseessä on yhtiökokouksessa käsiteltävä asia, eikä vastaaminen voi aiheuttaa yhtiölle olennaista haittaa. 

Kysymyksiin on liitettävä osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot.  Kysymykset tulee toimittaa kirjallisesti 20.4.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen osakaspalvelu@raisio.com tai postitse osoitteeseen Raisio Oyj, Osakaspalvelu, PL 101, 21202 Raisio. 

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, kokouskutsu, Raisio Oyj:n vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä yhtiön palkitsemispolitiikka ovat saatavilla alla.  Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla internetsivuilla viimeistään 11.5.2020.

Hallituksen päätösehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä palkitsemispolitiikka ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.