Raisio-konserni

Tietosuoja

 

Rekisterin nimi

Raisio-konsernin rekrytointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Raisio Oyj (Y-tunnus 0664032-4)  omasta ja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta

Osoite: Raisio Oyj, PL 101 (Raisionkaari 55), 21201 Raisio

Puhelin: (02) 443 2111

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henkilöstöjohtaja Merja Lumme

Osoite: Raisio Oyj, PL 101 (Raisionkaari 55), 21201 RAISIO

Puh. 040 528 0448

Sähköposti: merja.lumme(at)raisio.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Raisio-konsernista työtä hakeneiden henkilöiden henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen rekrytoinnin toteuttamista, viestintää, tilastointia ja yhteydenottoja varten. Mikäli rekisteröity ei toimita rekrytointiprosessia varten pyydettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan eikä käsitellä työhakemusta eikä allekirjoittaa työsopimusta.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö

Rekisteri sisältää Raisio-konsernista työtä hakeneiden työhakemuksissaan tai muuten antamia tietoja:

 • perustiedot, kuten nimi, osoite, muut yhteystiedot, syntymäaika
 • henkilöä kiinnostavan työn yksilöintitiedot
 • työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten koulutustiedot, työkokemus, kielitaito, osaaminen, luottamustoimet
 • henkilön kuva
 • haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot
 • mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot, kuten palkkatoivomus
 • mistä tieto työmahdollisuudesta on saatu
 • hakemuksen käsittelyyn ja statukseen liittyviä tietoja

 

Tietolähteet

Työnhakijaa koskevat tiedot saadaan työnhakijalta itseltään. Hakemuksen käsittelyyn ja statukseen liittyvät tiedot tulevat rekrytointiprosessia hoitavilta Raisio-konsernin työntekijöiltä tai alihankkijoilta.

Tietojen siirtäminen tai luovuttaminen 

Tietoja voidaan jakaa Raision konserniyhtiöiden sisäiseen käyttöön sekä mahdollisesti rekrytointiprosessiin osallistuville alihankkijoille, joiden kanssa Raisio on solminut erillisen sopimuksen rekrytoinnista ja henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa vain rekisteröidyn suostumuksella tai jos luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiettyyn tehtävään liittyviä henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta ja avoimia hakemuksia kuusi kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä työnhakijatietoja. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa, jotka on suojattu kulunvalvontamenettelyin. Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolainsäädännön mukaisesti:

 • tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisemista tai poistamista rekisteristä;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä tai vaatia siirtämään tiedot järjestelmästä toiseen;
 • vaatia kaikkien tietojensa poistamista, jos rekisteröity ei enää halua, että hänen tietojaan käsitellään (”oikeus tulla unohdetuksi”);
 • peruuttaa suostumus siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen tai voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti.

 

Tarkastusta ym. koskevat pyynnöt tulee esittää rekisteristä vastaavalle henkilölle kirjallisesti. Esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä hyväksyttävästi. Rekisterinpitäjä antaa vastauksen henkilötietolainsäädännön mukaisessa ajassa (pääsääntöisesti yhden kuukauden kuluessa). 

Muutokset

Raisio pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta liiketoimintansa kehittämisen tai lainsäädännön muuttumisen perusteella.