Raisio-konserni

Hallituksen valiokunnat ja työryhmät

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen vastuulle kuuluvien palkitsemis- ja nimitysasioiden valmistelun tehostamiseksi hallitus on asettanut palkitsemisvaliokunnan.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävinä ovat (1) toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu, (2) toimitusjohtajan, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja seuraajakysymysten arviointi, (3) johdon, avainhenkilöiden ja henkilöstön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu sekä (4) merkittävien organisaatiomuutosten valmistelu.

Valiokuntaan kuuluvat Ilkka Mäkelä (puheenjohtaja), Erkki Haavisto ja Arto Tiitinen. 

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja se voi käyttää tarpeelliseksi arvioimissaan määrin niin yrityksen omia kuin ulkopuolisia asiantuntijoita. Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteeri tai konsernin henkilöstöasioista vastaava johtaja. 

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen vastuulle kuuluvien taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelun tehostamiseksi hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunnan tehtävinä ovat:

  • tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta;
  • yrityskauppaprosessien valvonta;
  • yhtiön sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta;
  • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsittely;
  • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta; 
  • lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi ja erityisesti yhtiölle tarjottujen oheispalvelujen arviointi;
  • tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu; sekä
  • hallituksen valiokunnalle osoittamien muiden yksittäisten asioiden käsittely.

 

Valiokunnan jäsenet ovat Ann-Christine Sundell (puheenjohtaja), Leena Niemistö ja Pekka Tennilä. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus valiokunnan kokouksissa.

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja se voi käyttää tarpeelliseksi arvioimissaan määrin niin yrityksen omia kuin ulkopuolisia asiantuntijoita. Valiokunnan sihteerinä toimii joko hallituksen sihteeri tai konsernin talousjohtaja. Valiokunta on asetettu ensimmäisen kerran vuonna 2017, mitä ennen koko hallitus hoiti tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät.