Hyppää sisältöön

Lähipiirirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Luettelo Raisio-konsernin lähipiiriin kuuluvista henkilöistä

Rekisterinpitäjä

Raisio Oyj (Y-tunnus 0664032-4)
Osoite: Raisio Oyj, PL 101 (Raisionkaari 55), 21201 Raisio
Puhelin: (02) 443 2111

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Talousjohtaja Mika Saarinen
Osoite: Raisio Oyj, PL 101 (Raisionkaari 55), 21201 RAISIO
Puh. (02) 443 2111
Sähköposti: privacy@raisio.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tämän rekisterin käyttötarkoituksena on kerätä tietoa sekä ylläpitää luetteloa:

  • Raisio Oyj:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (”Yhtiö”) lähipiiristä sekä näiden ja Yhtiön välisistä lähipiiriliiketoimista;

Henkilötietojen käsittely perustuu Raisio Oyj:n laissa säädettyyn tai sen nojalla määrättyyn tehtävään taikka velvoitteeseen.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö

Luetteloon tallennetaan mm. seuraavat tiedot henkilöistä:

  • etu- ja sukunimi (sekä syntymäsukunimi);
  • henkilötunnus/syntymäaika;
  • kansalaisuus
  • kotiosoite ja henkilökohtaiset puhelinnumerot;
  • työpaikan nimi, osoite ja henkilökohtaiset puhelinnumerot;
  • tehtävä ja luetteloon merkitsemisen peruste.

Tietolähteet

Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään sekä tarvittaessa Raisio Oyj:n sisäpiiriluettelosta sekä julkisista tietokannoista, kuten kaupparekisteristä.

Tietojen siirtäminen tai luovuttaminen

Rekisterinpitäjä on lain nojalla velvollinen luovuttamaan tietoja toimivaltaisille viranomaisille, tilintarkastajille sekä julkaisemaan olennaiset lähipiiriliiketoimet ja pitämään liiketoimia koskevat ilmoitukset nähtävänä yrityksen kotisivuilla.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos siirto tai luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat tulee säilyttää. Tietojen poistaminen tätä aikaisemmin edellyttää, ettei tietojen säilyttäminen tarpeen asian lain noudattamisen, käsittelyn, rikostutkinnan, vireillä olevan oikeudenkäynnin, viranomaistutkinnan taikka Yhtiön tai henkilön oikeuksien turvaamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot ovat järjestelmässä, jonka käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on myönnetty oikeus käsitellä tietoja.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Manuaalinen aineisto säilytetään tilassa, johon on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu sekä saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistaan, ellei jäljennöksen antaminen vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, paitsi jos tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen.

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista eikä oikeutta vaatia niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, koska tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen.

Henkilötietoja ei käsitellä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tarkastusta ym. koskevat pyynnöt tulee esittää rekisteristä vastaavalle henkilölle kirjallisesti. Esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä hyväksyttävästi. Rekisterinpitäjä antaa vastauksen kirjallisena henkilötietolainsäädännön mukaisessa ajassa (pääsääntöisesti yhden kuukauden kuluessa) myös siinä tapauksessa, ettei rekisteröidyn vaatimusta hyväksytä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen tai voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki; puhelin: 029 56 66700; tietosuoja@om.fi.

Muutokset

Raisio Oyj pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta liiketoimintansa kehittämisen tai lainsäädännön muuttumisen perusteella.

 

Päivitetty 13.7.2022

Haku