Raisio-konserni

Taloudellinen raportointi

Oikea taloudellinen raportointi merkitsee sisäisen valvonnan kannalta sitä, että tilinpäätökset antavat oikean kuvan konsernin toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Raision taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin periaattein kaikissa konserniyhtiöissä. Niin sisäisessä kuin ulkoisessa raportoinnissa sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS).

Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden edellytyksenä on prosessien asianmukainen valvonta. Konsernin taloudellista raportointia koordinoi konsernin taloushallinto, joka vastaa taloudellisen raportointiprosessin ja siihen liittyvien valvontajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Konsernin taloushallinnon palvelukeskus, ulkomaisten tytäryhtiöiden taloushallinnot ja liiketoimintojen controllerit vastaavat valvonnan käytännön toteuttamisesta. Riippumaton tilintarkastaja tarkastaa ulkoisen tulosraportoinnin oikeellisuuden ja seuraa myös sisäistä raportointia.

Taloudellisen raportoinnin valvonta pohjautuu konsernin määrittelemiin raportoinnin periaatteisiin ja ohjeistuksiin. Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, joka myös valvoo standardien ja ohjeiden noudattamista. Raportointiprosessin samoin kuin budjetointi- ja ennustamisprosessin määrittämisestä ja keskitetystä ylläpitämisestä vastaa konsernin taloushallinto. Käytössä on yhdenmukainen raportointijärjestelmä ja samoja periaatteita sovelletaan koko konsernissa. Konsernin raportointiohjeet ja -periaatteet sekä taloudelliseen raportointiin ja valvontatoimenpiteisiin liittyvät ohjeet ovat kaikkien taloudelliseen raportointiin osallistuvien saatavilla konsernin intranetissä.

Keskeisin ohjauksen ja valvonnan väline on konsernin kuukausittainen talous- ja ennusteraportointiprosessi, jossa analysoidaan liiketoimintayksikköjen tuloksia ja poikkeamia ennusteisiin sekä edellisen vuoden tuloksiin. Konsernin ja liiketoimintayksikköjen tulosta ja muita tunnuslukuja seurataan konsernin johtoryhmän säännöllisillä kokouksilla, joilla varmistetaan toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus sekä myös sisäisen valvonnan toimivuutta. Lisäksi liiketoimintayksiköt seuraavat liiketoimintansa myynnin ja tuloksen kehitystä tätä tiheämmällä frekvenssillä, useimmiten päivätasolla.

Raisio on määrittänyt merkittävimpien liiketoimintojen osalta prosessinsa ja niihin liittyvät toiminnanohjausjärjestelmän tukemat valvontatoimenpiteet samoin kuin prosesseihin liittyvät muut valvontatoimenpiteet. Tietojärjestelmillä on sisäisen valvonnan kannalta tärkeä merkitys, koska useat valvontatoimenpiteet perustuvat tietotekniikkaan. Talousprosessiin liittyvät tiedonsiirrot on pyritty automatisoimaan mahdollisimman pitkälle ja automatisointia kehitetään edelleen. Järjestelmien ja tiedonsiirtoprosessien arviointiin on käytetty ulkopuolisia auditoijia.