Raisio-konserni

Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät

Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja muun johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä koskevat asiat hallituksen päätettäväksi. 

Osakepohjaiset kannustin- ja palkitsemisjärjestelmät saattavat edellyttää yhtiökokouksen nimenomaista päätöstä, ellei yhtiökokous ole valtuuttanut hallitusta niistä päättämään.

Osakepalkkiojärjestelmät (LTI) 

Voimassa olevat osakepalkkiojärjestelmät ovat 2017 - 2019, 2018 – 2020,  2019 – 2021 ja 2020-2022. Järjestelmän ansaintajakso on kolme vuotta ja mahdollinen palkkio perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR). Palkkion maksaminen edellyttää ansaintakauden kumulatiivisen konsernin tulostavoitteen (EBT) saavuttamista.

Pitkän aikavälin järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden arvonkehitykseen ja ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä. 

Palkkiot kultakin ansaintajaksolta  maksetaan osittain yhtiön vaihto-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. 

Hallitus suosittaa, että järjestelmän kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt omistaisivat merkittävän osan kaikista järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista niin kauan, kunnes heidän osakeomistustensa arvo vastaisi heidän puolen vuoden bruttopalkkaansa. 

Lisätietoa: Palkka- ja palkkioselvitys.