Raisio-konserni

Raisio-konsernin yleiset toimintaperiaatteet

 

Raisio-konserni keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Huomioimme kaikki ruokaan liittyvät tärkeät tekijät: hyvinvoinnin, terveellisyyden, maun ja kestävän kehityksen.

Raision tarkoitus, arvot ja yleiset toimintaperiaatteet ohjaavat jokapäiväistä työtämme ja asettavat perustan kannattavalle ja vastuulliselle liiketoiminnalle. Me kaikki raisiolaiset olemme sitoutuneet noudattamaan näitä toimintaperiaatteita. Yhteiset pelisäännöt auttavat meitä tekemään oikeita asioita ja asioita oikein.

Olemme edelläkävijä vastuullisessa, kestävässä tavassa toimia ja näytämme tietä myös jatkossa. 

_________________________________________________________________________________________________

Miksi?

Me raisiolaiset työskentelemme useassa eri maassa ja eri toimialoilla. Sidosryhmämme, kuten asiakkaat, kuluttajat, omistajat ja sijoittajat, edellyttävät meiltä vastuullista tapaa toimia. Raision yleiset toimintaperiaatteet ovat meidän yhtenäiset tapamme toimia. Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja haluamme tehdä kannattavaa ja vastuullista liiketoimintaa.

Sisäiset ohjeet ja politiikat täydentävät Raision yleisiä toimintaperiaatteita. 

Kenelle?

Raision hallitus on hyväksynyt Raision yleiset toimintaperiaatteet ja ne koskevat kaikkea Raisio-konsernin liiketoimintaa, koko henkilöstöä, johtoa, hallitusta ja hallintoneuvostoa. Olemme sitoutuneet toimintaperiaatteiden noudattamiseen työssämme ja yhtiötä edustaessamme.

Lakien ja säädösten noudattaminen

Noudatamme paikallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä, määräyksiä ja yleisesti hyväksyttyjä toimintamalleja sekä Raision omia ohjeistuksia. Olemme sitoutuneet myös YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työsäädöksiä, ympäristöä ja lahjontaa. 

Ihmisoikeudet

Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja Kansainvälisen Työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijöiden perusoikeuksia.

Oikeudet kattavat yhdistymisvapauden, järjestäytymisoikeuden ja oikeuden olla järjestäytymättä, oikeuden työehtosopimusneuvotteluihin, pakkotyön kiellon, lapsityövoiman käytön kiellon sekä työntekijöiden tasa-arvoiset mahdollisuudet ja kohtelun.

Työhyvinvointi ja osaaminen

Huolehdimme työhyvinvoinnistamme panostamalla hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön, toimivaan vuorovaikutukseen ja sisäiseen viestintään sekä edistämällä hyvää ja luottamuksellista työilmapiiriä. Raisio kannustaa ja tukee henkilöstönsä fyysistä ja henkistä hyvinvointia useilla palveluilla ja hankkeilla. Työhyvinvointia edistetään myös ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyllä ja varhaisen tuen käytännöillä.

Raisiossa osaamisen kehittäminen kattaa koko työsuhteen elinkaaren. Huolellisella perehdytyksen suunnittelulla ja toteutuksella varmistamme, että työntekijöillämme on riittävät valmiudet menestyä työssään. Jatkuva oppiminen sekä itsensä kehittäminen mahdollistetaan niin sisäisen kuin ulkoisen koulutuksen ja työssä oppimisen kautta. 
Henkilöstökyselyn tulokset ja palautteet auttavat löytämään parempia toimintatapoja. Lisäksi kehityskeskusteluissa kartoitetaan henkilökohtaisia kehittymistarpeita ja varmistetaan konsernin tavoitteiden mukainen toiminta. 

Yhdenvertaisuus 

Työntekijät valitaan tehtäviinsä osaamisensa ja kokemuksensa perusteella henkilöstöstrategiamme mukaisesti. Syrjintä esimerkiksi ihonvärin, sukupuolen, sukupuolisen suuntautuneisuuden, uskonnon, poliittisen mielipiteen, kansallisuuden, siviilisäädyn, vamman tai iän perusteella on kiellettyä. Henkilöstön yhdenvertaisuus on meille tärkeä asia.

Työturvallisuus

Meillä kaikilla on oikeus turvalliseen työympäristöön. Hyvällä työturvallisuuden hallinnalla varmistamme henkilöstön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä vahingoittumattomuuden. Henkilöstöä valmennetaan työsuojelu- ja turvallisuusasioissa säännöllisesti myös käytännön harjoittelun kautta. 

Raisiossa ei hyväksytä henkisesti tai fyysisesti pakottavaa, uhkaavaa, hyväksikäyttävää tai loukkaavaa käytöstä.

Työsuhdekeksinnöt ja patentit

Raisiossa arvostetaan aineettoman pääoman luomista sekä kannustetaan innovatiivisuuteen. Työsuhdekeksinnöistä ja hyvistä ideoista palkitaan. Suojelemme ja kunnioitamme oman ja muiden yritysten aineetonta pääomaa.

Eturistiriidat ja lahjonnan vastaisuus

Toimimme kaikissa tilanteissa rehellisesti ja asiallisesti sekä Raision edun mukaisesti. Emme hyväksy lahjontaa, korruptiota, rahanpesua tai mitään muitakaan epärehellisiä menettelytapoja. Vältämme kaikkia konflikteja henkilökohtaisten intressien ja Raision edun välillä. 

Raision työntekijät ja Raision puolesta toimivat yhteistyötahot eivät saa oikeudettoman edun tavoittelemiseksi suoraan tai epäsuoraan antaa, luvata, valtuuttaa tai tarjota liiketoiminnan yhteydessä rahaa tai mitä tahansa muuta tavanomaisen vieraanvaraisuuden ylittävää etua kenellekään. Raision työntekijät ja yhteistyötahot eivät myöskään saa suoraan tai epäsuoraan pyytää, vaatia, hyväksyä tai vastaanottaa liiketoiminnan ulkopuolella tavanomaisen vieraanvaraisuuden ylittävää etua keneltäkään oikeudettoman edun tavoittelemiseksi.

Raision omaisuus, brändit ja liikesalaisuudet

Käsittelemme Raision omaisuutta huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön omaisuutta ovat esimerkiksi maa-alueet, tuotantolaitokset, koneet ja laitteet, ohjelmistot ja yhtiön varat. Lisäksi Raision omaisuuteen kuuluvat patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, asiakas- ja tuotetiedot sekä liikesalaisuudet, kuten hinnoitteluperusteet.
Raision brändit ovat olennainen osa yhtiön omaisuutta. Suojaamme brändejämme ja puutumme niiden luvattomaan ja epäasialliseen käyttöön. Raision nimen tai brändiemme käyttö referenssinä vaatii aina erillisen luvan. 
Huolehdimme liikesalaisuuksien sekä henkilötietojen ja asiakastietojen suojaamisesta asianmukaisesti ja tietoturvasäädöksiä noudattaen. 

Tuoteturvallisuus

Asiakkaamme ja kuluttajat voivat aina luottaa tuotteidemme turvallisuuteen. Noudatamme erityistä huolellisuutta tuoteturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Seuraamme ja tunnistamme säännöllisesti tuoteturvallisuuteen liittyviä riskejä sekä suunnittelemme ja toteutamme toimenpiteitä niiden minimoimiseksi ja hallitsemiseksi. Valvomme laadittujen ohjeiden ja toimenpiteiden noudattamista. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti tuoteturvallisuusasioissa. Toimintajärjestelmämme pohjautuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin laatu- ja tuoteturvallisuusstandardeihin sekä jatkuvaan omaan kehitystyöhömme.

Tuotepakkausten merkinnöissä kerrotaan selkeästi raaka-aineet ja elintarvikkeiden allergeenit sekä muut vaadittavat tiedot. Tuotteita markkinoidaan lakeja ja säädöksiä noudattaen. 

Ympäristö

Liiketoimintamme perustuu uusiutuviin raaka-aineisiin ja ympäristön huomioivaan kestävään tapaan toimia. Lukuisat innovaatiomme parantavat ruokaketjun ympäristöystävällisyyttä ja vastuullisuutta. Ympäristövaikutuksilla on merkitystä myös investointipäätöksissämme.

Raision ympäristövastuun painopistealueet ovat energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen. Yhtiö raportoi toimintansa ympäristövaikutuksista kerran vuodessa yritysvastuuraportissaan.

Hankinta

Yhteistyökumppaniemme on sitouduttava tavarantoimittajille laadittuihin eettisiin periaatteisiin (Raisio Supplier Code of Conduct). Yhteistyökumppaneidemme on noudatettava sovellettavia lakeja, määräyksiä sekä Raision toimittamia linjauksia ja ohjeita.

Viestintä

Viestimme avoimesti, vuorovaikutteisesti ja rehellisesti. Tiedotamme Raisio-konsernin toiminnoista ja taloudellisesta tilanteesta samanaikaisesti kaikille sidosryhmille NASDAQ Helsinki Oy:ssä noteeratun yhtiön velvoitteiden mukaisesti. Tytäryhtiöt eri puolilla maailmaa noudattavat omassa raportoinnissaan paikallisia ohjeita ja määräyksiä. 
Mediaviestintää koordinoi Raision konserniviestintä. Tiedonkulun tehokkuus varmistetaan yhtiön sisällä muuan muassa intranetin ja esimiesviestinnän avulla. Sosiaalisessa mediassa noudatamme Raision sosiaalisen median ohjeistusta. 

Sisäpiiritieto

Raisio on julkisesti noteerattu yhtiö, joten sitä ja sen palveluksessa olevia henkilöitä velvoittaa Euroopan unionin markkinoiden väärinkäyttöasetus. Asetus sisältää muun muassa sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon ilmaisemista ja hyväksikäyttämistä koskevia määräyksiä. Raisio edellyttää henkilöstön, johdon, hallituksen ja hallintoneuvoston noudattavan lakeja sekä niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä. 

Kilpailu

Noudatamme sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä. Emme hyväksy kilpailijoiden välistä lainvastaista yhteistyötä emmekä keskustele kilpailijoiden kanssa esimerkiksi hinnoista, tuotteista tai muista liikesalaisuuksista. 

Rahanpesu

Olemme sitoutuneet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Noudatamme paikallisia ja kansainvälisiä terrorismin, korruption sekä rahanpesun vastaisia lakeja ja säädöksiä.

Eläinkokeet

Raision tuotteet valmistetaan uusiutuvista, pääosin kasvikunnan raaka-aineista. Emme tee eläinkokeita kehittäessämme uusia elintarvikkeita. Joissakin maissa tuotteiden markkinoille pääsy tai terveysväitteen käyttö voi vaatia ainesosien turvallisuuden tai tehon varmistamista eläinkokein. 

Raisio voi osallistua tieteellisiin tutkimusprojekteihin, jotka saattavat sisältää eläimillä tehtäviä kokeita.

Toimintaperiaatteiden noudattaminen

Jokainen Raision työntekijä on vastuussa Raision yleisten toimintaperiaatteiden noudattamisesta. Työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan mahdollisista väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä omalle esimiehelleen tai tämän esimiehelle. Työntekijät voivat raportoida väärinkäytöksistä myös sähköpostitse osoitteeseen compliance@raisio.com tai nimettömänä postitse Raision lakiasiainjohtajalle tai talousjohtajalle. Työntekijöiden ilmoitukset väärinkäytöksistä käsitellään aina ehdottoman luottamuksellisesti. Asianosaisen luottamuksensuoja tai asema ei ole koskaan uhattuna.

Raisio ei hyväksy yleisten toimintaperiaatteidensa vastaista toimintaa työntekijöiltään. Se johtaa aina toimenpiteisiin ja arviointiin työsuhteen jatkon edellytyksistä.

Raision yleisiä toimintaperiaatteita koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaa Raision lakiasiainjohtaja.