Raisio-konserni

Raisio Oyj:n tiedonantopolitiikka

1. Tiedonannon periaatteet ja tavoitteet

Raisio Oyj:n (”Raisio”) osakkeet on listattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Raisio noudattaa viestinnässään EU:n säädöksiä, Suomen lainsäädäntöä, NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita sekä ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Tässä tiedonantopolitiikassa on kuvattu ne keskeiset toimintaperiaatteet, joita Raisio pörssiyhtiönä noudattaa kommunikoidessaan pääomamarkkinoiden ja median kanssa.

Tiedonantopolitiikan keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että yhtiön arvopapereiden hinnanmuodostuksen perustaksi on saatavilla samanaikaisesti riittävä ja oikea tieto yhtiöstä ja sen liiketoiminnoista. Julkistettava tieto annetaan ilman aiheetonta viivytystä ja tasapuolisesti.

Raision viestinnän keskeiset periaatteet ovat johdonmukaisuus, tasapuolisuus, avoimuus ja aktiivisuus.

2. Kommunikointi pääomamarkkinoiden kanssa

Raisio antaa Arvopaperimarkkinalain, EU:n säädösten, Pörssin sääntöjen sekä ESMA:n ja Finanssivalvonnan määräyksien ja ohjeiden mukaisesti säännöllistä tietoa taloudellisesta kehityksestään osavuosikatsauksissa, puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa sekä tilinpäätöksessä.

Tämän lisäksi Raisio julkistaa sitä koskevat sisäpiiritiedot Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti mahdollisimman pian tai lykkää julkistamista asetuksen mukaisesti. Tietojen julkistamista voidaan MARin mukaisesti lykätä, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Raision oikeutetut edut
 • Julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
 • Raisio pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena

 

Raisio julkaisee tiedonantovelvollisuuksiin perustuvat tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille, johdonmukaisesti ja täsmällisesti.

Raisio antaa tämän lisäksi täydentävää sijoittajia kiinnostavaa tietoa tässä tiedonantopolitiikassa esitetyllä tavalla. Raisio viestii aktiivisesti kaikille sidosryhmilleen, ja pyrkii vastaamaan viipymättä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin.

2.1.  Taloudellinen raportointi

Raisio julkaisee tietoja taloudellisesta asemastaan ja konsernin merkittävistä tapahtumista puolivuosi- ja osavuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa ja tilinpäätöksessä ennalta pörssitiedotetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

2.2.  Raision julkaisemat tiedotteet

Raision julkistamat tiedotteet on jaettu kahteen luokkaan: pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet. Tiedotteen luokka määräytyy tiedon merkittävyyden ja kohderyhmän perusteella.

2.2.1.     Pörssitiedotteet

Raisio julkistaa ilman aiheetonta viivytystä kaikki sellaiset päätökset, asiat ja tapahtumat, jotka yhtiön arvion mukaan voivat olennaisesti vaikuttaa yhtiön arvopapereiden arvoon. Pörssitiedote julkistetaan sekä suomen- että englanninkielisenä.

Pörssitiedotteita julkaistaan muun muassa seuraavista asioista:

 • tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaus ja puolivuotiskatsaus
 • konsernin strategian muutokset
 • muutokset konsernin näkymiin
 • merkittävät investoinnit ja rahoitusjärjestelyt
 • merkittävät yritysjärjestelyt ja yhteistyösopimukset
 • merkittävät toimintojen tai toiminnan uudelleenjärjestelyt, tehostamiset tai lopettamiset
 • hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouksen päätökset sisältäen muun muassa hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajien valinnat
 • toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmätason nimitykset
 • merkittävät oikeudelliset prosessit ja viranomaisten toimenpiteet
 • liputusilmoitukset
 • muutokset omien osakkeiden omistuksessa
 • johtohenkilöiden liiketoimet

 

2.2.2.     Lehdistötiedotteet

Yleis- ja ammattimedialle suunnatuilla tiedotteilla kerrotaan sellaisista yhtiön liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa.

2.3.  Tiedonjakelukanavat ja kielet

Kaikki olennaiset Raisiota koskevat tiedot julkistetaan samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi NASDAQ Helsinki Oy:n kautta, keskeisille tiedotusvälineille sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.raisio.com.

2.4.  Hiljainen jakso

Ennen tulosjulkistuksia on ns. hiljainen jakso, jonka aikana Raision edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia eivätkä kommentoi Raisio-konsernin taloudellista tilaa tai yhtiön tai markkinoiden tulevaisuuden näkymiä. Hiljainen jakso alkaa kuusi viikkoa ennen tilinpäätöksen ja neljä viikkoa ennen puolivuosi- ja osavuosikatsausten julkaisemispäivää ja kestää ao. tuloksen julkistamiseen asti. Tulosjulkistusten ja hiljaisten jaksojen ajankohdat ovat luettavissa Raision verkkosivujen sijoittajakalenterista.

2.5.  Ohjeistus

Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteen yhteydessä näkymänsä kyseessä olevalle tilikaudelle. Yhtiön esittämät arviot perustuvat tiedotteen julkistusajankohdan mukaiseen näkemykseen konsernin tai sen liiketoiminta-alueiden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat poiketa merkittävästikin yhtiön ennakoimasta kehityksestä.

2.6.  Tulos ja taloudellinen asema

Tulosvaroitus julkistetaan mahdollisimman pian, mikäli näkemys Raision tuloksen kehityksestä kuluvana vuonna on muuttunut tai sen perusteena olevat seikat ovat olennaisesti muuttuneet.

Vastuu tulosvaroittamisen tarpeen seurannasta ja arvioinnista on toimitusjohtajalla, joka voi delegoida tämän vastuun talousjohtajalle.

2.7.  Roolit ja vastuut

Raision suhteista pääomamarkkinoiden edustajiin vastaa Raisio Oyj:n toimitusjohtaja ja suhteita pääomamarkkinoihin hoitavat toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä rahoituksesta, sijoittajasuhteista ja viestinnästä vastaava johtaja. Sijoittaja- ja analyytikkotapaamisiin osallistuvat tapauskohtaisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä rahoituksesta, sijoittajasuhteista ja viestinnästä vastaava johtaja ja tarvittaessa muita Raision edustajia. Tapaamisissa ei tuoda esille uutta yhtiön arvopapereiden arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa.

Konsernin mediasuhteista sekä julkistettavien tietojen valmistelusta ja yhtenäisen tiedonantopolitiikan noudattamisesta vastaa rahoituksesta, sijoittajasuhteista ja viestinnästä vastaava johtaja. Yhtiön liiketoimintojen johto osallistuu omaan liiketoimintaansa liittyvien tiedotteiden valmisteluun.

Hallitus käsittelee ja hyväksyy merkittävät pörssitiedotteet, kuten osavuosikatsaukset, puolivuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedotteen sekä tulosvaroitukset. Muut pörssitiedotteet hyväksyy Raisio Oyj:n toimitusjohtaja.

Raisio-konsernin toimintaa ja kehitystä koskevia lausuntoja antavat pääsääntöisesti Raisio Oyj:n toimitusjohtaja sekä rahoituksesta, sijoittajasuhteista ja viestinnästä vastaava johtaja. Talousjohtaja, liiketoimintojen johtajat ja asiantuntijat antavat lausuntoja oman vastuualueensa piiriin kuuluvista asioista.

3. Kriisiviestintä

Kriisiviestinnän johtamisesta vastaavat toimitusjohtaja sekä rahoituksesta, sijoittajasuhteista ja viestinnästä vastaava johtaja. Viestinnässä korostuvat julkistettavien tietojen laadun varmistaminen, avoimuus, nopeus ja aktiivisuus.

4. Huhut, tietovuodot ja markkina-arviot

Raisio ei pääsääntöisesti kommentoi mahdollisia julkisuudessa esiintyviä huhuja, osakekurssin kehitystä tai analyytikoiden ennusteita. Mikäli huhu kuitenkin koskee lykkäyksen kohteena ollutta sisäpiiritietoa ja mikäli tieto on niin täsmällistä, että sen säilymistä luottamuksellisena ei voi enää taata, Raisio julkistaa asiasta pörssitiedotteen ilman aiheetonta viivytystä.

5. Sisäpiiriohje

Raisio noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja -hallinnossa MAR:n vaatimuksia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, sekä Finanssivalvonnan ohjeita että NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjetta.

Raisio Oyj:n hallitus on vahvistanut tiedonantopolitiikan 16.3.2017.