Sijoittajat

Kantaosakkeet ja suostumusmenettely

Kantaosakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan hallituksen suostumus (yhtiöjärjestys 7 §). Suostumus tarvitaan siinäkin tapauksessa, että luovutuksensaajalla jo on hänen nimiinsä rekisteröityjä kantaosakkeita. Suostumus on annettava, jos osakkeen saaja on maanviljelystä päätoimisesti harjoittava luonnollinen henkilö. Mikäli suostumusta ei anneta, hallituksen on muunnettava luovutettu kantaosake vaihto-osakkeeksi. 
 
Suostumuksen myöntäminen koskee aina vain sitä saantoa ja osakemäärää, joka hakemuksessa on yksilöity. Siten saman henkilön kantaosakkeita koskevat muut tai seuraavat hankinnat (saannot) edellyttävät omaa suostumushakemusta, joka käynnistää uuden suostumusprosessin.
 
Suostumusta ei vaadita, jos osake on siirtynyt perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla taikka jos osake on hankittu pakkohuutokaupasta tai konkurssipesästä (yhtiöjärjestys 7 §). 
 
Mikäli kantaosakkeet on saatu perintönä tai testamentilla tai avio-oikeuden nojalla taikka hankittu pakkohuutokaupasta tai konkurssipesästä, tulee yhtiölle esittää tästä saannosta riittävä selvitys, minkä jälkeen yhtiö ilmoittaa omistajaluettelon pitäjälle (Euroclear Finland Oy), että po. kantaosakkeet voidaan kirjata osakasluettelolle. Osakasluettelolle kirjaaminen luonnollisesti edellyttää tällöin, että po. kantaosakkeet olivat myös edellisen omistajan nimissä osakasluettelolla.
 
Arvo-osuusjärjestelmässä kantaosakkeet, joiden omistaja on muuttunut/vaihtunut, kirjataan uuden omistajan nimiin aina odotusluettelolle. Näin menetellään riippumatta siitä, millä saannolla po. kantaosakkeet on saatu tai onko uudella omistajalla entuudestaan omistuksessaan kantaosakkeita, jotka on merkitty osakasluettelolle. Tällaiset omistajanvaihdoksen seurauksena odotusluettelolle kirjatut kantaosakkeet myös pysyvät odotusluettelolla kunnes ne joko myönnetyn suostumuksen perusteella kirjataan osakasluetteloon kantaosakkeina tai luovutetaan edelleen tai on muunnettu vaihto-osakkeiksi. 
 
Suostumusprosessin käynnistäminen on uuden omistajan tehtävä ja yksin hänen harkinnassaan. Menettely käynnistetään laatimalla ja toimittamalla hakemus asiasta yhtiön hallitukselle. Yhtiö on laatinut tätä tarkoitusta varten lomakkeen, mutta suostumushakemus voi olla myös  vapaamuotoinen. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joilla hakija haluaa osoittaa täyttävänsä edellytykset, joilla suostumus voidaan hänelle myöntää.
 
Suostumushakemukset voi toimittaa yhtiön osakaspalveluun (sähköposti: osakaspalvelu(at)raisio.com), joka valmistelee suostumusasiat ja vastaa menettelyä koskeviin kysymyksiin. 
 
 

 

Ennakkotieto suostumuksen myöntämisestä

Hallitus voi pyynnöstä antaa ennakkotiedon siitä, tullaanko hakijalle antamaan suostumus kantaosakkeiden hankintaan vai ei. Menettely on tällöin sama kuin tapauksessa, jossa hakijalla jo olisi po. kantaosakkeet omistuksessaan (kts. edellä). Myös ennakkotietoasiat valmistellaan yhtiön osakaspalvelussa (sähköposti: osakaspalvelu(at)raisio.com).