Raisio-konserni

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnan tehneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 68 vuotta. Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan toimikaudeksi kerrallaan.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden.

Hallitus työskentelee ja tekee päätöksensä kokouksissaan ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Asioiden niin vaatiessa kokous voidaan pitää myös puhelinkokouksena. Puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokouksen tarvittaessa tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Puheenjohtaja päättää kunkin kokouksen esityslistan sisällöstä toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenten tekemien esitysten perusteella. Esityslista ja mahdollinen ennakkomateriaali esillä oleviin asioihin liittyen toimitetaan hallituksen jäsenille viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei asian laatu muuta edellytä. Toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsen tai asiantuntija esittelee hallitukselle sen päätettävät asiat.

Kokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista hallituksen sihteeri laatii pöytäkirjan, joka hyväksytään ja jonka kaikki läsnä olleet jäsenet allekirjoittavat seuraavassa kokouksessa.

Raisio Oyj:n hallitus on vahvistanut toimintaansa varten työjärjestyksen, jonka mukaan hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

  • vahvistaa Raision strategia ja tarkistaa säännöllisesti sen ajanmukaisuus
  • hyväksyä vuosittaiset budjetit sekä valvoa niiden toteutumista
  • päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä divestoinneista
  • käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset
  • nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja ja hänen esityksestään hänen välittömät alaisensa sekä hyväksyä toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus ja muut etuudet
  • päättää johdon ja henkilöstön kannustus- ja palkkiojärjestelmistä sekä tehdä tarvittaessa niistä johtuvat esitykset yhtiökokoukselle
  • perehtyä vuosittain konsernin toimintaan liittyviin keskeisiin riskeihin ja niiden hallintaan
  • varmistaa konsernin suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmien toimivuus
  • vahvistaa konsernin keskeiset periaatteet, eettiset arvot ja toimintatavat

 

Hallituksen jäsenmäärä vuonna 2019 oli kuusi. Kaikki vuonna 2019 hallituksen jäseninä toimineet olivat riippumattomia niin yhtiöstä kuin sen merkittävistä osakkeenomistajistakin. 

Vuonna 2019 hallituksella oli 20 kokousta, joista 7 pidettiin puhelinkokouksena ja yksi oli järjestäytymiskokous yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 97,4. 

Hallitus toteutti toimintansa arvioinnin syksyllä 2019 sisäisenä itsearviointina.

Hallituksen sihteerinä on huhtikuusta 2018 lukien toiminut oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Aija Immonen. 

Hallituksen esittely täällä

 

Hallituksen jäsenten pätevyys ja asiantuntemus sekä hallituksen monimuotoisuus

Hallitus ja hallintoneuvosto ovat keväällä 2016 määritelleet hallituksen jäsenille asetettavat pätevyyttä ja asiantuntemusta koskevat kriteerit sekä monimuotoisuusperiaatteet ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan laajuuden ja kehitysvaiheen.

Tehokkaan hallitustyön varmistamiseksi kaikilla hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä asiantuntemus, osaaminen, kokemus sekä aika käsiteltäviin asioihin perehtymiseen ja tehtävän hoitamiseen.

Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävät tiedot, taidot ja kokemus erityisesti yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvista asioista, liikkeenjohdosta, konserni- ja taloushallinnosta, tilinpäätöksistä ja taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, yritysjärjestelyistä sekä hyvästä hallintotavasta. 

Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Hallituksen jäsenten osaamisen, näkemysten ja luonteen monimuotoisuus edistää kykyä suhtautua avoimesti innovatiivisiin ajatuksiin sekä tukea ja haastaa yhtiön toimivaa johtoa. Riittävällä monimuotoisuudella vältetään jäsenten näkemysten samankaltaisuus eli ryhmäajatteluilmiö.

Hallituksessa tulee olla eri ikäisiä, hallitustyön kannalta riittävän kokemuksen omaavia ihmisiä. Tavoitteena on, että hallituksessa on kummankin sukupuolen edustajia vähintään kolmannes. Osaamisaluetavoitteet ovat ensisijaisia kansallisuuteen nähden ja jäsenet voivat olla niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia.