Newsroom

Ruokintainnovaatio tuo maitoketjuun miljoonien lisäarvon

Raisioagron panostus pohjoisten olosuhteiden lypsykarjan ruokintaan on tuottanut uudistetun poikimisajan ruokintakonseptin, jolla lehmien tuotospotentiaalista voi saada enemmän irti. Uusi konsepti katkaisee poikimista seuraavan valkuaisvajauksesta johtuvan negatiivisen kierteen ja johtaa lehmän parempaan elinikäiseen tuottavuuteen. Raisioagro tuo konseptin maitotilojen käyttöön Suomessa ja Luoteis-Venäjällä.

Maitotilojen rakennekehitys etenee nopeasti. Vaatimukset lehmien kestävyyden ja hedelmällisyyden parantamiselle kasvavat merkittävästi tämän kehityksen edetessä.

- Maitotilat ovat entistä kiinnostuneempia kestävyyden ja hedelmällisyyden taloudellisista vaikutuksista. Tulevaisuudessa nämä yhdessä muodostavat kannattavuuden kehdon pohjoisten olosuhteiden maitotiloilla, toteaa Raisioagron tutkimus- ja kehitysjohtaja, dosentti Ilmo Aronen.

Valkuaisen optimointi katkaisee poikimista seuraavan negatiivisen kierteen

Poikimavaiheen ruokinta vaikuttaa tuotoksen lisäksi lehmän hedelmällisyyteen ja vastustuskykyyn. Suomessa lehmien elinikä on lyhyt. ProAgrian vuoden 2014 tuotosseurannan mukaan lehmät poikivat keskimäärin vain 2,3 kertaa elinaikanaan. Samaan aikaan poistoprosentti tarkkailukarjoissa oli 32 prosenttia. Yleisimmät poistojen syyt ovat hedelmällisyys ja utareterveys.

Tuoreet kansainväliset tutkimukset osoittavat, että lehmä tarvitsee lypsykauden alussa enemmän valkuaista kuin nykyiset ruokintanormit suosittavat. Lehmän vastustuskyvyn ja poikimisvaiheen rehun koostumuksen välillä on todettu olevan selvä yhteys.

– Tiettyjen aminohappojen tiedetään olevan vastustuskyvyn kannalta tärkeitä. Valkuaisvajaus lypsykauden alussa altistaa lehmän fysiologiselle epätasapainolle, jolloin myös immuunisysteemi kärsii, valaisee Raisioagron kehityspäällikkö Merja Holma uuden löydöksen tieteellistä taustaa.

– Nykyään tuotospotentiaalia jää merkittävästi hyödyntämättä, sillä tuotos nousee aina neljänteen lypsykauteen asti. Lehmän työura katkeaa useimmin infektioihin ja tiinehtymättömyyteen. Koska lehmä tarvitsee poikimisen jälkeen paljon energiaa, se joutuu käyttämään myös kudostensa valkuaista energiaksi. Tämä iskee lehmän vastustuskykyyn ja vaikuttaa hedelmällisyyteen. Nyt negatiivinen kierre voidaan katkaista tarjoamalla lehmälle energian lisäksi optimoitu määrä valkuaista, selvittää Merja Holma.

Uudella poikimisvaiheen innovaatiolla suuri rahallinen merkitys

Suomessa tarvitaan vuosittain yli 90 000 uutta hiehoa ja yhden hiehon kustannus on keskimäärin 1750 euroa, mikä tarkoittaa koko maassa 7,3 senttiä maitolitraa kohden. Huonon utareterveyden ja hedelmättömyyden osuus on tästä lähes puolet eli 3,4 senttiä/maitolitra. Utaretulehduksesta aiheutuvat hoitokustannukset puolestaan ovat noin 2,2 senttiä maitolitraa kohti. Terveyteen ja hedelmällisyyteen vaikuttavien tekijöiden arvo on näin ollen erittäin merkittävä.

Raisioagro tuo markkinoille ruokintakonseptin, joka varmistaa lypsylehmien riittävän valkuaisen saannin poikimisvaiheen aikana. Konseptiin kuuluvat kokonaan uudet tuotteet: Benemilk Amino Protein ja Opti 40. Lisäksi kaikkien valkuaistäydennysrehujen käyttösuositukset on muutettu uuden tutkimustiedon edellyttämällä tavalla. Konsepti tuodaan markkinoille Suomessa ja Luoteis-Venäjällä.

– Utareterveyden ja hedelmällisyyden yhteenlaskettu kustannus Suomen maitoketjuun on 5,6 senttiä maitolitraa eli vuositasolla noin 129 miljoonaa euroa. On selvää, että pienikin parannus tällä alueella johtaa miljoonaluokan säästöihin. Uusi poikimisvaiheen ruokintakonsepti vastaa juuri tähän tarpeeseen, kertoo rehuteknologian dosentti Ilmo Aronen.

– Uusi täsmäruokintakonsepti parantaa lehmien tuottavuutta ja sillä on tuottajille suuri taloudellinen merkitys. Ruokintakonseptia voidaan toteuttaa kaikissa ruokintamuodoissa erillisruokinnasta aperuokintaan. Kasvava määrä Raisioagron asiakkaita on kytketty reaaliaikaisen ruokinnansuunnittelun piiriin, jolloin voimme hyödyntää lypsyrobottien tietokannoista saatavia tuotostietoja. Internetiin kytkeytyvä seuranta mahdollistaa myös tämän poikimisajan ruokintakonseptin tulosten todentamisen, iloitsee Ilmo Aronen.