Hyppää sisältöön

Työnhakijan tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Raisio-konsernin rekrytointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Raisio Oyj (Y-tunnus 0664032-4) omasta ja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta
Osoite: Raisio Oyj, PL 101 (Raisionkaari 55), 21201 Raisio
Puhelin: (02) 443 2111

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henkilöstöjohtaja Taru Ämmälä
Osoite: Raisio Oyj, PL 101 (Raisionkaari 55), 21201 RAISIO
Puh. 040 715 7055
Sähköposti: taru.ammala@raisio.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Raisio-konsernista työtä hakeneiden henkilöiden henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käsittelyä, rekrytoinnin toteuttamista, viestintää, tilastointia ja yhteydenottoja varten. Mikäli rekisteröity ei toimita rekrytointiprosessia varten pyydettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan eikä käsitellä työhakemusta eikä allekirjoittaa työsopimusta.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteri sisältää Raisio-konsernista työtä hakeneiden työhakemuksissaan tai muuten antamia tietoja:

 • perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite, muut yhteystiedot, syntymäaika
 • henkilöä kiinnostavan työn yksilöintitiedot
 • työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten koulutustiedot, työkokemus, kielitaito, osaaminen, luottamustoimet
 • henkilön kuva
 • haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot
 • mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot, kuten palkkatoivomus
 • mistä tieto työmahdollisuudesta on saatu
 • rekisteröidyn suostumus
 • hakemuksen käsittelyyn ja statukseen liittyviä tietoja.

Tietolähteet

Työnhakijaa koskevat tiedot saadaan työnhakijalta itseltään. Hakemuksen käsittelyyn ja statukseen liittyvät tiedot tulevat rekrytointiprosessia hoitavilta Raisio-konsernin työntekijöiltä tai alihankkijoilta.

Tietojen siirtäminen tai luovuttaminen

Tietoja voidaan jakaa Raision konserniyhtiöiden sisäiseen käyttöön sekä mahdollisesti rekrytointiprosessiin osallistuville alihankkijoille, joiden kanssa Raisio on solminut erillisen sopimuksen rekrytoinnista ja henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa vain rekisteröidyn suostumuksella tai jos luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiettyyn tehtävään liittyviä henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta ja avoimia hakemuksia kuusi kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot ovat järjestelmässä, jonka käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on myönnetty oikeus käsitellä tietoja. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa, jotka on suojattu kulunvalvontamenettelyin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolainsäädännön mukaisesti:

 • tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisemista tai poistamista rekisteristä;
 • pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa
 • pyytää kaikkien tietojensa poistamista
 • peruuttaa suostumus siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tarkastusta ym. koskevat pyynnöt tulee esittää rekisteristä vastaavalle henkilölle kirjallisesti. Esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä hyväksyttävästi. Rekisterinpitäjä antaa vastauksen henkilötietolainsäädännön mukaisessa ajassa (pääsääntöisesti yhden kuukauden kuluessa) myös siinä tapauksessa, ettei rekisteröidyn vaatimusta hyväksytä.

Mikäli rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut tämän tietosuojaselosteen tai henkilötietolainsäädännön mukaisia velvoitteita, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, puh. 029 56 66700, tietosuoja(at)om.fi.

Muutokset

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta liiketoimintansa kehittämisen tai lainsäädännön muuttumisen perusteella.

Haku