Raisio Group

Lahjonnan vastainen politiikka

 

1. Lahjonnan vastaisen politiikan periaatteiden tarkoitus

Näiden Lahjonnan vastaisen politiikan periaatteiden (jäljempänä Periaatteet) tarkoituksena on esitellä Raisio-konsernin (jäljempänä Raisio) tavoitteet korruption estämiseksi ja havaitsemiseksi. Raisio ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa (ns. nollatoleranssi).

Näitä Periaatteita sovelletaan kaikkiin Raision yhtiöihin ja toimintoihin, ottaen huomioon paikallinen lainsäädäntö. Näitä Periaatteita täydentävät Raision noudattamat Hyvä liiketoimintatapa (Code of Conduct) -ohjeet ja muut menettelytavat, määräykset ja ohjeet ml. matkustus- ja sponsorointiohjeet. 

2. Keihin periaatteita sovelletaan

Periaatteita sovelletaan maailmanlaajuisesti kaikkiin Raision johtajiin, esimiehiin ja työntekijöihin (jäljempänä työntekijät). Näitä Periaatteita sovelletaan myös konsultteihin, tavarantoimittajiin, jakelijoihin, partnereihin, agentteihin ja/tai muihin kolmansiin osapuoliin (jäljempänä yhteistyötaho), jotka toimivat Raision puolesta. Näitä Periaatteita tulee noudattaa toimittaessa asiakkaiden, viranomaisten ja muiden Raision sidosryhmien kanssa.

3. Yleiset kiellot

Raisio edellyttää, että työntekijät ja yhteistyötahot toimivat rehellisesti ja asiallisesti kaikissa tilanteissa. Raision työntekijöiden tulee välttää kaikkia konflikteja henkilökohtaisten intressien ja Raision intressien välillä. Raisio ei hyväksy lahjontaa, korruptiota, rahanpesua tai muita negatiivisia menettelytapoja.

Raision työntekijät ja Raision puolesta toimivat yhteistyötahot eivät saa oikeudettoman edun tavoittelemiseksi suoraan tai epäsuoraan antaa, luvata, valtuuttaa tai tarjota liiketoiminnan yhteydessä rahaa tai mitä tahansa muuta arvoa sisältävää etua kenellekään. Raision työntekijät ja yhteistyötahot eivät myöskään saa suoraan tai epäsuoraan pyytää, vaatia, hyväksyä tai vastaanottaa liiketoiminnan ulkopuolella mitään arvoa sisältävää etua keneltäkään oikeudettoman edun tavoittelemiseksi. Näitä kieltoja ei sovelleta kappaleessa 4 todettuihin liikelahjoihin ja vieraanvaraisuuden osoituksiin.

Raisio ei hyväksy mitään “voitelurahoja” tai vastaavia suorituksia viranomaisille, poliittisille puolueille tai niiden edustajille tarkoituksena nopeuttaa tai edistää rutiininomaisen hallinnollisen toiminnon suorittamista.

Käteismaksut, joilla pyritään vaikuttamaan viranomaisen ominaisuudessa toimivan henkilön toimintaan tai päätöksentekoon, ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Poliittisille lahjoituksille, sponsoroinneille, hyväntekeväisyydelle ja muille lahjoituksille on olemassa erilliset ohjeet. Pääperiaatteena on, ettei Raisio tee lahjoituksia poliittisin perustein. Liiketoimintayksiköiden vastaavat henkilöt, jotka parhaiten kykenevät arvioimaan eri sidosryhmien merkityksen Raision liiketoiminnalle, käsittelevät taloudellista tukea koskevat pyynnöt. Raision työntekijöillä ei ole oikeutta pyytää Raision tavarantoimittajilta sponsorointia yksityisiin tarkoituksiin.

4. Liikelahjat ja vieraanvaraisuus

Liikelahjojen antaminen ja vastaanottaminen sekä vieraanvaraisuuden tarjoaminen ovat osa normaaleja liikesuhteita. Kaikilla lahjoilla ja vieraanvaraisuuden osoituksilla tulee olla aito tarkoitus, niiden tulee olla kohtuullisia ja niiden tulee liittyä normaaliin liiketoimintaan. Niiden tarkoituksena ei milloinkaan saa olla toimenpiteeseen tai päätökseen vaikuttaminen.

Kaikki epätavalliset lahjat tai vieraanvaraisuus (annetut tai vastaanotetut) tulee hyväksyttää esimiehellä, kuten myös kaikki vieraanvaraisuuden osoitukset viranomaisille.

5. Velvollisuudet

Nämä Periaatteet on hyväksynyt Raisio-konsernin johtoryhmä, joka myös vastaa näistä Periaatteista tiedottamisesta. Lakiasiainjohtaja on vastuussa Periaatteiden tulkinnasta ja säännöllisestä arvioinnista.

Ensisijainen vastuu näiden Periaatteiden noudattamisesta päivittäisessä liiketoiminnassa on jokaisen liiketoimintayksikön esimiehillä. Kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa lainsäädäntöä, näitä Periaatteita ja muita konsernin ohjeistuksia ja sääntöjä.

6. Yhteistyötahojen toiminta

Raisio saattaa olla vastuussa, jos yhteistyötaho toimii sopimattomasti ja lahjoo jonkin tahon Raision puolesta. Siksi on tärkeää selvittää riittävästi yhteistyötahojen taustoja.

Lahjonnan estämiseksi tarvittavat toimenpiteet vaihtelevat riippuen yhteistyötahojen tuottamiin palveluihin sisältyvistä riskeistä. Kaikki sopimukset yhteistyötahojen kanssa on tehtävä kirjallisesti.

Yhteistyötaholle tehtyjen maksujen tulee olla kohtuullinen korvaus yhteistyötahon  tekemistä laillisista palveluista. Suorituksia ei tule tehdä ilman yksilöityä laskua, jossa on eritelty tehdyt palvelut ja aiheutuneet kulut. Yhteistyötahoille tehtävien maksusuoritusten osalta noudatetaan normaaleja hyväksymisprosesseja. Mitään osaa suorituksesta ei pidä tehdä yhteistyötaholle lahjuksena tai muuten vastoin näitä periaatteita.

7.  Epäiltyjen rikkomusten tutkinta

Kaikki lahjontaa ja korruptiota koskevat syytteet tutkitaan perusteellisesti riippumatta epäillyn henkilön asemasta taikka palvelussuhteen tai yhteistyösuhteen kestosta.

Lakiasiainjohtaja vastaa epäiltyjen rikkomusten selvittämisestä ja raportoinnista johtoryhmälle, toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita suorittamaan riippumaton selvitys. Toimitusjohtaja ja kyseisestä liiketoimintayksiköstä vastaava johtaja tekevät päätökset Periaatteiden loukkaamisesta johtuvista tarvittavista toimenpiteistä.

Näitä Periaatteita rikkoneeseen työntekijään voidaan kohdistaa kurinpidollinen toimenpide, mukaan lukien työsuhteen päättäminen, vahingonkorvausvastuu ja rikosoikeudellinen vastuu. Periaatteita rikkoneen yhteistyötahon osalta seurauksena on kaikkien kaupallisten suhteiden päättäminen sekä vahingonkorvausvastuu ja mahdollinen rikosoikeudellinen vastuu.

Kaikkea informaatiota liittyen epäiltyjen rikkomusten selvittämiseen käsitellään luottamuksellisena. Selvitysten tulokset paljastetaan vain henkilöille, joilla on asianmukainen oikeus saada niistä tieto. 

8. Epäillyistä rikkomuksista raportointi

Työntekijä, joka epäilee tai havaitsee näiden Periaatteiden vastaista menettelyä, on velvollinen raportoimaan siitä. Työntekijöillä ei ole oikeutta yrittää itse suorittaa selvityksiä asiassa.

Epäillyistä rikkomuksista tulee ilmoittaa esimiehelle viipymättä. Vaihtoehtoisesti epäillyt rikkomukset voi raportoida myös suoraan lakiasiainjohtajalle. 

Mikäli on epäselvää, onko menettely näiden Periaatteiden vastaista, työntekijän tulee kysyä neuvoa esimieheltään tai vaihtoehtoisesti lakiasiainjohtajalta.