Vastuullisuus

Hyvinvointia edistävät innovaatiot, vastuulliset raaka-aineet ja koko ruokaketjun osaaminen ovat toimintamme ytimessä. Vastuullisuustyömme tärkeimmät teemat ovat kestävä ruokaketju, terveellinen ruoka sekä työhyvinvointi ja -turvallisuus.

Tietosuojaseloste

Päivitetty 6.4.2018

Rekisterinpitäjä

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö sr (Y-tunnus 0138294-4)

Postiosoite: c/o Raisio Oyj, PL 101, 21201 Raisio

Käyntiosoite: Raisionkaari 55, 21200 Raisio

Puh. (02) 443 2111

Sähköposti: tutkimussaatio(at)raisio.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Anne Hellsten

Osoite: Raisio Oyj, PL 101 (Raisionkaari 55), 21201 RAISIO

Puh. (02) 443 2111

Sähköposti: tutkimussaatio(at)raisio.com

3. Rekisterin nimi

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön apurahahakemusten rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Apurahahakemusten käsittely muodostaa henkilötietolaissa (523/1999, 10§ ja 24§) sekä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679, sovelletaan 25.5.2018 lukien) tarkoitetun rekisterin. Kerättäviä henkilötietoja käytetään apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittelyyn.  Mikäli rekisteröity ei toimita prosessia varten pyydettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan eikä käsitellä hakemusta.

5. Rekisterissä olevien henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään apurahan saaneen hankkeen jatkumisen ajan sekä sen jälkeen siihen asti, kunnes tiedot eivät ole enää rekisterinpitäjän toiminnan seurannan ja arvioinnin kannalta tarpeellisia.

6. Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • hakijan perustiedot, kuten etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • hakemuksen käsittelyyn ja statukseen liittyviä tietoja
  • myönnetyn apurahan maksatukseen liittyvät tiedot (pankkiyhteys, henkilötunnus, apurahan määrä)

Henkilötunnus rekisteröidään hakijan ja apurahan myöntäjän oikeusturvan varmistamiseksi. Apurahan myöntäjällä on lisäksi lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa mm. apurahan saajien henkilötunnukset Verohallinnolle maksettujen apurahojen vuosi-ilmoitusaineistossa sekä MELA:an pakollisen MyEL-vakuutusturvan järjestämiseksi edellytysten täyttyessä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan apurahahakemuksen tehneeltä hakijalta itseltään tai hänen edustajaltaan. Hakemuksen käsittelyyn ja statukseen liittyvät tiedot tulevat prosessia hoitavilta Raisio-konsernin työntekijöiltä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja voidaan jakaa Raisio Oyj:lle, jonka kanssa säätiö on solminut erillisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjällä on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tieto maksetuista apurahoista sekä apurahan saajien henkilötunnukset Verohallinnolle sekä MELA:an pakollisen MyEL-vakuutusturvan järjestämiseksi edellytysten täyttyessä. Rekisterinpitäjä ilmoittaa myös myönnetyistä apurahoista kaikille apurahojen saajille. Muutoin henkilötietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn suostumuksella tai, jos luovutuksensaajalla on muu lakiin perustuva oikeus saada tietoja. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa, jotka on suojattu kulunvalvontamenettelyin. Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolainsäädännön mukaisesti:

  • tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisemista tai poistamista rekisteristä; 
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;
  • vastustaa käsittelyä tai siirtämään tiedot järjestelmästä toiseen;
  • vaatia kaikkien tietojensa poistamista; 
  • peruuttaa suostumus siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen sekä
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen tai voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti.

Tarkastusta ym. koskevat pyynnöt tulee esittää rekisteristä vastaavalle henkilölle kirjallisesti. Esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä hyväksyttävästi. Rekisterinpitäjä antaa vastauksen henkilötietolainsäädännön mukaisessa ajassa (pääsääntöisesti yhden kuukauden kuluessa).

Mikäli rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut tämän tietosuojaselosteen tai henkilötietolainsäädännön mukaisia velvoitteita, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, tietosuoja(at)om.fi.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta toimintansa kehittämisen tai lainsäädännön muuttumisen perusteella.