Raisio-konserni

Raisio-konsernin tavarantoimittajien eettiset periaatteet

1.    Johdanto

1.1    Nämä tavarantoimittajien eettiset periaatteet (jäljempänä ”Eettiset periaatteet”) määrittävät eettisen, sosiaalisen sekä ympäristön kannalta vastuullisen toiminnan vähimmäisvaatimukset, joihin Raisio Oyj ja sen konserniin kuuluvat yhtiöt (jäljempänä ”Raisio”) on sitoutunut, ja joita se edellyttää tavarantoimittajiensa noudattavan. 

1.2    Tavarantoimittajalla (jäljempänä ”Toimittaja”) tarkoitetaan kaikkia sellaisia liiketoimintayksiköitä (mukaan lukien näihin joko konsernin tai toimitusketjun kautta  liittyvät tahot), jotka toimittavat Raisiolle tai sen jollekin yksikölle  tavaroita tai palveluita.

2.    Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet

2.1    Toimittajan tulee 
a)    noudattaa ihmisoikeuksia YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen, kansallisten lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti;
b)    kohdella kaikkia ihmisiä kunnioittavasti ja arvostavasti ja
c)    kunnioittaa jokaisen yksityisyyttä ja oikeuksia.

2.2    Toimittaja ei saa 
a)    palkata lapsia, jotka ovat nuorempia kuin laissa määritelty työntekijän vähimmäisikä. Vähimmäisikä on 15 vuotta (tai 14 vuotta sovellettavan lain mukaisesti). Lasta tulee suojata taloudelliselta hyväksikäytöltä ja vaaralliselta työltä. Työ ei saa vaikuttaa negatiivisesti lapsen koulutukseen tai vahingoittaa lapsen terveyttä tai kehitystä;
b)    teettää pakkotyötä tai vastentahtoista työtä;
c)    vainota, syrjiä tai häiritä ketään sukupuolen, iän, seksuaalisen suuntautumisen, ihonvärin, rodun, sosiaalisen taustan, etnisen alkuperän, vamman, raskauden, uskonnon, poliittisten mielipiteiden tai ammattiyhdistysjäsenyyden takia;
d)    käyttää ketään hyväkseen seksuaalisesti tai syyllistyä henkiseen tai fyysiseen pahoinpitelyyn eikä uhata näillä tai
e)    pakottaa työntekijää luovuttamaan arvoesineitä tai henkilöllisyystodistuksiaan.

2.3    Toimittajan on kohdeltava työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sekä kunnioitettava työntekijöiden yhdistymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin.

2.4    Toimittajan tulee maksaa työntekijöilleen vähintään lain ja/tai työehtosopimuksen mukainen minimipalkka sekä vaatia omilta alihankkijoiltaan samaa. Työntekijän palkasta ei saa tehdä rangaistusluonteisia vähennyksiä.
2.5    Toimittajan on noudatettava työaikalainsäädäntöä ja/tai työehtosopimusten määräyksiä lepoajoista. 

3.    Työterveys ja -turvallisuus

3.1    Toimittaja on vastuussa työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Toimittajan on työympäristön osalta noudatettava paikallisten lakien mukaisia vähimmäisvaatimuksia.
3.2    Toimittajan on parhaansa mukaan pyrittävä estämään työtapaturmia ja ammattitauteja. Toimittajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveys- ja työturvallisuuskoulutusta. Toimittajalla on myös oltava riittävän tasoinen ja ajantasainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä. 

4.    Ympäristö 

4.1    Toimittajan on noudatettava kaikkia sitä koskevia ympäristölakeja, -määräyksiä ja -standardeja. Toimittajan on noudatettava ympäristöystävällisiä käytäntöjä kaikissa liiketoimintapaikoissaan.

4.2    Toimittajan on aktiivisesti pyrittävä vähentämään päästöjä ilmaan, maahan ja vesistöihin sekä tehostamaan luonnonvarojen käyttöä. 

5.    Liiketoiminnan käytännöt, korruption vastaisuus ja lainsäädännön noudattaminen

5.1    Toimittajan on noudatettava liiketoiminnan eettisiä periaatteita. Tämä tarkoittaa, että Toimittaja
a)    ei osallistu suoraan eikä välillisesti korruptioon tai lahjontaan. Toimittajan tulee erityisesti varmistaa, että kaikki maksut, lahjat tai vieraanvaraisuuden osoitukset eivät ole ylimitoitettuja ja että toiminnassa noudatetaan lahjontaa koskevia lakeja; 
b)    noudattaa kaikessa liiketoiminnassaan kilpailulainsäädäntöä;
c)    ei loukkaa immateriaalioikeuksia;
d)    suojelee sekä Raision että muiden sille luovuttamaa luottamuksellista tietoa;
e)    on vastuussa hallussaan olevista henkilötiedoista ja noudattaa tarkasti tietoturvalainsäädäntöä;
f)    sitoutuu järjestämään ja ylläpitämään kaikki lakisääteiset sosiaali- ja muut vakuutukset ja
g)    noudattaa kansainvälistä kauppaa sekä vientivalvontaa koskevaa lainsäädäntöä.

5.2    Toimittajan tulee täsmällisesti ja avoimesti kirjata liiketoimintaansa, taloudelliseen tilanteeseensa ja tunnuslukuihinsa liittyvät tiedot voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.  

5.3    Toimittajan on toimittava kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti kaikissa maissa, joissa harjoittaa liiketoimintaa. 

6.    Eturistiriidat

6.1    Toimittajan tulee pyrkiä välttämään eturistiriitojen syntymistä. 

6.2    Mikäli Toimittaja havaitsee tilanteen, joka voisi johtaa eturistiriidan syntymiseen, sen on välittömästi tiedotettava asiasta Raisiolle.  Toimittajan on aina ilmoitettava kaikista taloudellisista intresseistä, joita Raision työntekijällä on Toimittajan yrityksessä, lukuun ottamatta työntekijän omistamia osakkeita eikä muita instrumentteja pörssiyhtiöissä.

7.    Yhteistyö ja sopimusvelvoitteet 

7.1    Toimittajan on varmistettava, että nämä Eettiset periaatteet otetaan Toimittajan liiketoiminnassa käyttöön sekä varmistettava ja valvottava niiden noudattamista. 

7.2    Raisiolla ja/tai Raision nimeämillä tahoilla on oikeus valvoa Eettisten periaatteiden noudattamista sekä auditoida yhteistyöhön liittyviä Toimittajan asiakirjoja ja tiloja. 

8.    Eettisten periaatteiden noudattamatta jättäminen 

8.1    Mikäli Toimittaja ei noudata näitä Eettisiä periaatteita, Raisio voi ohjeistaa Toimittajaa tarvittavista korjaavista toimenpiteistä. Toimittajan tulee tehdä ehdotetut korjaavat toimenpiteet viivytyksettä. 

8.2    Raisiolla on lisäksi oikeus lopettaa yhteistyö Toimittajan kanssa, jos Toimittaja ei noudata näitä Eettisiä periaatteita. Tämä oikeus ei rajoita Raision oikeuksia, jotka perustuvat mahdollisiin Raision ja toimittajan välisiin muihin sopimuksiin.