Sijoittajat

Konsernin tase (M€)

 

VARAT

30.9.2019

30.9.2018

31.12.2018

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

  Aineettomat hyödykkeet

32,7

42,5

33,3

  Liikearvo

46,6

46,5

46,1

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

43,8

34,8

35,1

  Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

2,7

2,2

2,2

  Laskennalliset verosaamiset

4,6

2,2

2,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä

130,3

128,2

118,9

 

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

  Vaihto-omaisuus

37,9

33,9

34,9

  Myynti- ja muut saamiset

36,9

30,4

28,0

  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

84,9

21,0

89,3

  Rahat ja pankkisaamiset

25,6

89,8

53,1

Lyhytaikaiset varat yhteensä

185,3

175,1

205,5

 

 

 

 

Myytävissä olevat pitkäaikaiset varat

-

28,8

-

 

 

 

 

Varat

315,6

332,1

324,4

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

30.9.2019

30.9.2018

31.12.2018

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

  Osakepääoma

27,8

27,8

27,8

  Omat osakkeet

-19,8

-19,8

-19,8

  Muu emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

255,6

246,7

256,8

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

263,6

254,7

264,8

  Määräysvallattomien omistajien osuus

-

-

-

Oma pääoma yhteensä

263,6

254,7

264,8

 

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

  Laskennalliset verovelat

4,4

5,7

4,0

  Varaukset

1,1

1,1

1,1

  Pitkäaikaiset rahoitusvelat

0,5

11,5

0,1

Pitkäaikaiset velat yhteensä

6,1

18,4

5,2

 

 

 

 

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

  Ostovelat ja muut velat

33,5

28,0

31,4

  Johdannaissopimukset

0,1

-

0,0

  Lyhytaikaiset rahoitusvelat

12,3

22,9

22,9

Lyhytaikaiset velat yhteensä

45,9

50,9

54,4

 

 

 

 

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat

-

8,2

-

 

 

 

 

Velat yhteensä

52,0

77,4

59,6

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat

315,6

332,1

324,4