Sijoittajat

Konsernin tase (M€)

 

VARAT

31.12.2019

31.12.2018

Pitkäaikaiset varat

 

 

  Aineettomat hyödykkeet

33,5

33,3

  Liikearvo

48,5

46,1

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

51,1

35,1

  Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

3,0

2,2

  Laskennalliset verosaamiset

4,9

2,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä

140,9

118,9

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

  Vaihto-omaisuus

37,6

34,9

  Myynti- ja muut saamiset

30,3

28,0

  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

81,4

89,3

  Rahat ja pankkisaamiset

18,3

53,1

Lyhytaikaiset varat yhteensä

167,6

205,5

 

 

 

Varat

308,5

324,4

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

31.12.2019

31.12.2018

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

  Osakepääoma

27,8

27,8

  Omat osakkeet

-19,8

-19,8

  Muu emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

263,2

256,8

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

271,3

264,8

  Määräysvallattomien omistajien osuus

-

-

Oma pääoma yhteensä

271,3

264,8

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

  Laskennalliset verovelat

5,3

4,0

  Varaukset

1,2

1,1

  Pitkäaikaiset rahoitusvelat

0,3

0,1

Pitkäaikaiset velat yhteensä

6,9

5,2

 

 

 

Lyhytaikaiset velat

 

 

  Ostovelat ja muut velat

29,3

31,4

  Johdannaissopimukset

0,3

0,0

  Lyhytaikaiset rahoitusvelat

0,8

22,9

Lyhytaikaiset velat yhteensä

30,4

54,4

 

 

 

Velat yhteensä

37,3

59,6

 

 

 

Oma pääoma ja velat

308,5

324,4