Sijoittajat

Konsernin tase (M€)

 

VARAT

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

  Aineettomat hyödykkeet

32,6

42,7

33,3

  Liikearvo

46,0

46,5

46,1

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

40,9

34,9

35,1

  Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

2,7

2,2

2,2

  Laskennalliset verosaamiset

4,5

2,5

2,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä

126,8

128,9

118,9

 

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

  Vaihto-omaisuus

39,6

36,4

34,9

  Myynti- ja muut saamiset

33,0

31,3

28,0

  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

85,5

18,1

89,3

  Rahat ja pankkisaamiset

22,1

89,1

53,1

Lyhytaikaiset varat yhteensä

180,2

174,8

205,5

 

 

 

 

Myytävissä olevat pitkäaikaiset varat

-

29,3

-

 

 

 

 

Varat

307,1

333,0

324,4

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

  Osakepääoma

27,8

27,8

27,8

  Omat osakkeet

-19,8

-19,8

-19,8

  Muu emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

245,6

240,2

256,8

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

253,6

248,2

264,8

  Määräysvallattomien omistajien osuus

-

-

-

Oma pääoma yhteensä

253,6

248,2

264,8

 

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

  Laskennalliset verovelat

4,3

5,5

4,0

  Varaukset

1,1

1,1

1,1

  Pitkäaikaiset rahoitusvelat

0,8

11,5

0,1

Pitkäaikaiset velat yhteensä

6,2

18,1

5,2

 

 

 

 

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

  Ostovelat ja muut velat

34,9

35,1

31,4

  Johdannaissopimukset

0,1

-

0,0

  Lyhytaikaiset rahoitusvelat

12,3

23,0

22,9

Lyhytaikaiset velat yhteensä

47,2

58,1

54,4

 

 

 

 

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat

-

8,7

-

 

 

 

 

Velat yhteensä

53,4

84,8

59,6

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat

307,1

333,0

324,4