Uutishuone

Suomessa tuotettu kirjolohen ruoka soveltuu ASC-sertifioidulle kirjolohelle

Suomalaisen kalanrehunvalmistajan Raisioaquan rehujen todettiin täyttävän ASC-kirjolohen tuotannon edellyttämät vaatimukset. Vaatimukset täyttyvät, kun rehut tuotetaan läpinäkyvästi ja  vastuullisesti. Kotimaassa kasvatettujen kirjolohien ruokinnassa käytetään kestävästi tuotettua Baltic Blend -kalanrehua, joka kierrättää Itämeren ravinteita. Jokainen lähirehulla kasvatettu kalakilo vähentää Itämereen päätyvää fosforikuormaa. Raisioaquan rehuinnovaatiolle ja kalankasvattajille voi avautua ASC-sertifioinnin myötä uusia näkymiä myös vientimarkkinoilla.

Kotimaisen kalanrehuvalmistajan Raisioaquan kalanrehut auditoitiin ja todettiin ASC kirjolohen kasvatus -standardin vaatimusten mukaisiksi joulukuussa 2019 . Raisioaqua valmistaa kirjolohien ruokintaan Baltic Blend -kalanrehua, joka kierrättää Itämeren ravinteita. Itämeren matalasuolaisessa murtovedessä tapahtuvaa kirjolohen kasvatusta ei ole vielä sertifioitu. Kirjolohen rehujen vaatimusten mukaisuus  mahdollistaa Raisioaquan asiakkaille ASC-sertifioidun kirjolohen tuotannon.

Kalankasvatuksessa kalan syömä rehu määrittelee, kuinka kala kasvaa ja miltä se maistuu. Vuonna 2018 suomalaiset söivät kotimaista kalaa fileepainoksi laskettuna noin neljä kiloa asukasta kohti. Kotimaisista kaloista eniten, eli 1,2 kiloa asukasta kohti, syötiin kasvatettua kirjolohta. Kirjolohi on tärkein Suomessa kasvatettu kalalaji ja myös ekologinen valinta, sillä sen kasvatusta säätelee tiukka ympäristölainsäädäntö. Kotimaisen kalantuotannon erityispiirteitä voidaan tuoda hienosti esille myös ulkomailla kansainvälisesti tunnettujen sertifiointien, kuten ASC:n avulla. ASC-kasvatussertifikaatit kertovat vastuullisesta ja kestävästä vesiviljelystä. Rehujen vaatimustenmukaisuustodistus on voimassa vuoden kerrallaan ja osoittaa, että rehut tuotetaan vastuullisesti eettisten, ekologisten ja läpinäkyvien periaatteiden mukaisesti. 

– Olemme toimineet vastuullisten periaatteiden mukaisesti jo aiemminkin, emmekä joutuneet muuttamaan rehussa ASC-vaatimusten täyttämiseksi mitään. Laadukkaasta ja vastuullisesti tuotetusta kotimaisesta kalasta hyötyy koko arvoketju aina kalankasvattajasta kuluttajaan asti. Monet eivät tunne alkutuotantoa kovin hyvin, ja ASC-sertifikaatti yhdessä WWF:n kuluttajan kalaoppaan kanssa auttaa tekemään vastuullisempia valintoja arjessa, Raisioaquan ASC-yhteensopivuudesta vastaava Susanna Airaksinen kertoo.

Raisioaquan rehujen vaatimustenmukaisuus todennettiin  ulkopuolisen auditoinnin perusteella  joulukuussa 2019. Auditointi toteutetaan vuosittain ja auditoinnin läpäisy edellyttää toimintaa vastuullisen ja kestävän vesiviljelyn periaatteiden pohjalta. Yrityksen toiminnan tulee olla eettistä, uudistuvaa, tehokasta ja läpinäkyvää. Raisioaquan tärkeänä tavoitteena on Itämeren ravinnepitoisuuksien hillitseminen.

Baltic Blend -rehuinnovaatio kierrättää Itämeren ravinteita

Petokaloihin kuuluvat kirjolohet tarvitsevat luontaisesti tietyn määrän kalaperäistä ravintoa hyvään kasvuun. Baltic Blend -rehun raaka-aineina käytetään MSC-sertifioiduista Itämeren silakoista tehtyä kalajauhoa ja -öljyä. MSC:n (Marine Stewardship Council) tavoitteena on muun muassa vähentää ylikalastusta eli luonnonvarojen kestämätöntä käyttöä.

Kun Itämeren alueella kasvatettavia kaloja ruokitaan Baltic Blend -lähirehulla, ravinteet kiertävät eikä niitä tule Itämereen sen ulkopuolelta. Jokainen lähirehulla kasvatettu kalakilo jopa vähentää mereen päätyvää fosforikuormaa: Itämerestä nostetaan kalajauhon valmistukseen käytettävän silakan muodossa enemmän fosforia kuin kalankasvatus tuottaa.  

Baltic Blend -rehu lanseerattiin vuonna 2016. Sen jälkeen Itämerestä on rehun raaka-aineeksi käytetyn silakan myötä nostettu pois 245 000 kiloa fosforia. Se on 50 000 kiloa enemmän kuin koko kotimainen kalankasvatus on vastaavana aikana Itämerta kuormittanut.

– Meillä on mahdollisuus syödä Itämeri parempaan kuntoon. Kotimainen kalankasvatus kestää erinomaisesti myös globaalin tarkastelun, ja auditoinnissa onnistuminen kertoo, että toimintamme on aidosti vastuullista. Kansainvälinen arviointi avaa uusia näkymiä myös vientimarkkinoilla: rehun osalta jo nyt ja tulevaisuudessa myös kalan osalta. Nykyisinkin Raisioaquan rehutuotannosta jo yli puolet menee vientiin, pääosin Venäjälle, Airaksinen sanoo.

Tietoisku: 

  • ASC (Aquaculture Stewardship Council) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka hallinnoi vastuullisen kalankasvatuksen sertifiointiohjelmaa. 
  • ASC-sertifikaatin saadakseen kalankasvatusyrityksen tulee täyttää tiukat vaatimukset, jotka kattavat kalankasvatuksen sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset mukaan lukien vastuulliset rehuraaka-aineen hankinnan. 
  • Rehujen ASC-vaatimustenmukaisuus on voimassa vuoden kerrallaan. 
  • MSC (Marine Stewardship Council)  on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii vähentämään ylikalastusta. 
  • MSC-sertifikaatti on kalastuksen kestävyydestä kertova ympäristömerkintä. Sen saamiseksi kalastusta harjoittavan yrityksen on täytettävä tarkat kriteerit. 
  • Vuonna 2019 Baltic Blend Itämerirehulla kasvatettiin noin 15,7 miljoonaa kiloa ruokakalaa.