Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen yhtiölle ja Finanssivalvonnalle 3.7.2016 alkaen

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ("MAR", EU N:o 596/2014) velvoittaa liikkeeseenlaskijan johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään ilmoittamaan liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä, johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet 3.7.2016 alkaen. 

Määräaika ilmoituksen tekemiselle on erittäin lyhyt, sillä niin johtohenkilön ilmoitus liiketoimesta kuin yhtiön pörssitiedote on annettava kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Esimerkiksi, jos kauppa Raisio Oyj:n osakkeella on toteutettu perjantaina, yhtiön on annettava pörssitiedote viimeistään seuraavana keskiviikkona.

Liiketoimi-ilmoituksen tekemiseen liittyen huomioikaa myös seuraava kannanotto:

MARin eri kieliversioissa on todettu tulkinnanvaraisuutta liittyen MAR 3.1 artiklan 26 d alakohtaan perustuvaan johtohenkilön vaikutusvaltayhteisön määritelmään. Kysymys on noussut lähinnä siitä, katsotaanko johtohenkilön lähipiiriyhtiöiksi kaikki yhtiöt, joissa johtohenkilö on johtotehtävissä vai edellytetäänkö tämän lisäksi omistusta tai muuta taloudellista yhteyttä. Eri kieliversioiden tulkinnanvaraisuuden vuoksi kysymys on tällä hetkellä neuvoston ja Euroopan parlamentin arvioitavana, eikä asiaan ole vielä saatu lopullista tulkintaa tai ratkaisua. 

Edellä lausutun johdosta Finanssivalvonta on 23.6.2016 julkistanut seuraavan selkeyttävän kannanoton koskien johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriyhteisön velvollisuutta ilmoittaa liiketoimet:

"Finanssivalvonta ei ennen tilanteen selkeytymistä valvojana edellytä sellaisten lähipiiriyhteisöjen liiketoimien ilmoittamista, joihin liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimivalla henkilöllä tai hänen lähipiiriinsä kuuluvalla luonnollisella henkilöllä ei ole MAR 3(1) artiklan (26)(d) alakohdassa tarkoitettua omistuksellista tai muuta taloudellista yhteyttä. Tässä yhteydessä tulkinta-apuna voi toistaiseksi käyttää kumottavan AML 12:4.1 §:n 6 kohdan säännöstä, jonka mukaan lähipiiriin kuuluminen edellytti, että johtotehtävissä toimiva henkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva luonnollinen henkilö toimii johtotehtävissä kyseisessä lähipiiriyhteisössä ja omistaa suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosenttia kyseisestä lähipiiriyhteisöstä." 

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen:

1.  Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

Lomakkeen löydät osoitteesta: 

 

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

Raisio Oyj:n LEI-tunnus: 74370083282NHIP4QD02
Raisio Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnukset

vaihto-osake: RAIVV
kantaosake: RAIKV

Raisio Oyj:n osakkeiden ISIN-koodit 

vaihto-osake: FI0009002943
kantaosake: FI0009800395

Ilmoitusnumero (viitenumero) generoituu lomakkeelle automaattisesti, joten sitä ei tarvitse lisätä.

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen

Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle seuraavasti: 

  • Lähetys Finanssivalvonnalle:                   
  • Lähetys Raisio Oyj:lle: 
    • Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen johdonliiketoimet@raisio.com 
    • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli yhtiölle tulisi ilmoitukseesi liittyen kysyttävää
    • Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen johdonliiketoimet@raisio.com 
  • Älä lähetä lomaketta postitse määräajan (3 työpäivää) lyhyyden vuoksi!
  • Raisio Oyj julkaisee jokaisen johdon liiketoimista saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen vastaanotettuaan. 

 

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa osoitteesta: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Pages/Default.aspx

Laajempi selostus MAR:sta Finanssivalvonnan MAR-sivustolla; http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/Pages/Default.aspx

Linkki säädöstekstiin Markkinoiden väärinkäyttöasetus EU no 596/2014 (MAR):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN