Laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikka

  • Raisio-konserni on kansainvälinen ekologisen ja kasvipohjaisen ravinnon edelläkävijä. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut.
  • Raisio vastaa kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla terveellisiä, turvallisia sekä ekologisia tuotteita ja ratkaisuja.
  • Raisio noudattaa kaikkia toimintaansa koskevia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä. Vastuullisuus ja jatkuva parantaminen korostuvat toiminnassamme.
  • Raisiolle on keskeistä toimintaketjun tuntemus, joka edistää liiketoimintojen eettisyyttä ja vastuullisuutta.
  • Raision toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja energiatehokkuuden parantaminen luovat perustan laadukkaalle ja taloudellisesti kannattavalle toiminnallemme.
  • Edelläkävijänä Raisio jatkaa tuotteidensa hiili- ja vesijalanjälkien laskentaa ja merkintää. Tätä tietoa hyödynnetään oman ja yhteistyökumppaneiden toimintojen jatkuvan kehittämisen pohjana.
  • Raision tavoitteena on kehittää koko elintarvikeketjua yhdessä sidosryhmiensä kanssa tarjoamalla mittareita ketjun ympäristövaikutusten määrittämiseen ja pienentämiseen. Raision tutkimus- ja kehitystyön avulla edistetään alkutuotannon ympäristövaikutusten vähentämistä viljelyssä sekä kotieläintuotannossa siten, että ravinteet ym. tuotantopanokset hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.
  • Jatkuvalla panostuksella turvallisuuden edistämiseen Raisio varmistaa liiketoimintojensa häiriöttömyyden ja suojelee henkilöstöään, omaisuuttaan sekä ympäristöä onnettomuuksilta ja vahingoilta.
  • Raisio kouluttaa henkilöstöään suunnitelmallisesti laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus-, terveys- ja turvallisuusasioissa.
  • Pörssiyhtiönä Raision tiedottaminen sidosryhmilleen on jatkuvaa, avointa ja läpinäkyvää.